TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 24/11/2011, 22:29
avatar
avatar

Admin

index_body
Code:
{JAVASCRIPT}
<!-- tuan recentopic moi-->
  <table class="tborder" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td class="thead">
<a style="float: right;" href="#top" onclick="return toggle_collapse('latestnews')">
<img id="collapseimg_latestnews" src="tcat" alt="" border="0"></a>
<center><font color=red><font size=2 > -‘@’- .:: Welcome to our forum ::. -‘@’-  </font> </center></td>
 </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_latestnews" style="">
<tr>
<td class="alt1"><table class="tborder" width="100%" align="center" border="0" cellpadding="6" cellspacing="1">
<tbody><tr>

<table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
<tr><td valign="top" width="100%">
                          <div id="center">
                              <!-- BEGIN giefmod_index1 -->
                                {giefmod_index1.MODVAR}
                                <!-- BEGIN saut -->
                                    <div style="height:{SPACE_ROW}px"></div>
                                <!-- END saut -->
                              <!-- END giefmod_index1 -->
</table>                     
</div>
                        </td>
</tr>
      <tr>
<!-- end tuan recentopic moi -->
 
<!-- BEGIN message_admin_index -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <!-- BEGIN message_admin_titre -->
   <tr>
      <td class="catHead" height="28"><span class="cattitle">{message_admin_index.message_admin_titre.MES_TITRE}</span></td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_titre -->
   <!-- BEGIN message_admin_txt -->
   <tr>
      <td class="row1" rowspan="3" align="center" valign="middle">
      <div class="gensmall">{message_admin_index.message_admin_txt.MES_TXT}</div>
      </td>
   </tr>
   <!-- END message_admin_txt -->
</table>
<!-- END message_admin_index -->

<!-- BEGIN switch_user_login_form_header -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle" align="right">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_header.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_header -->
<!-- qua tang am nhac -->
  <div id="thuviennhac" style="display:none;"></div>
<div class="qtantdytvds">
<div id="khungqtanlck" class="anhienlck">
<div id="qtloadingvds" class="an"><img src="http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/loadin10.gif" /></div>
<div id="vds_qtan" class="qtan1vds"><marquee id="vds_cuon" direction="up" scrollamount="1" scrolldelay="100" width="390" height="60" onmouseover="document.getElementById('vds_cuon').stop();" onmouseout="document.getElementById('vds_cuon').start();"></marquee></div>
<div id="vds_lck" class="lck1vds"></div>
</div>

<div id="danhsachnhac" class="ds1vds"></div>

<div id="vds_tdyt" class="tdyt1vds"><b>Quà Tặng Âm Nhạc Version 6</b>
</div>

<div id="thongtinnguoigui" align="center"><b><font color="yellow">Thông tin người gửi</font></b></div>

<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<div class="qtantdyt_new"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/add10.png" title="Tạo một món quà mới" onclick="qtantdytnew()"/></div>
<!-- END switch_user_logged_in -->

<div class="nutbam_vds">
<div class="nutlck"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_e10.png" title="Ẩn/Hiện Lời ca khúc" onclick="anhienlck()"/></div>
<div class="nutdsn"><img src="http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/list_s10.png" title="Ẩn/Hiện Danh sách ca khúc" onclick="anhiendsn()"/></div>
</div>

</div>

<div id="vds_nhaplieu" class="an">

<form id="form_qtanvds" target="bvreload" action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Tên ca khúc: »</font></b></span>

  <textarea id="vds_tenck" style="width:98%; type="text" rows="1" tabindex="1" wrap="virtual" maxlength="100" onblur="if(this.value=='') this.value='Điền tên bài hát vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Điền tên bài hát vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Điền tên bài hát vào đây!</textarea>
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Mã flash: »</font></b> <i>(Hỗ trợ mp3.zing.vn - nhaccuatui.com - nhac.vui.vn)</i></span>

  <textarea id="vds_flash" style="width:98%; type="text" rows="3" tabindex="2" wrap="virtual" maxlength="500" onblur="if(this.value=='') this.value='Dán đoạn mã flash vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Dán đoạn mã flash vào đây!') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Dán đoạn mã flash vào đây!</textarea>
 
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Lời ca khúc: »</font></b></span>

  <textarea id="vds_nlck" style="width:98%; height:150px;" type="text" wrap="hard" rows="30" tabindex="3" maxlength="3000" onblur="if(this.value=='') this.value='Chưa cập nhật lời...';" onfocus="if(this.value=='Chưa cập nhật lời...') this.value='';">Chưa cập nhật lời...</textarea>
  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến: »</font></b></span>
  <input class="post" type="text" id="vds_guiden" name="nguoinhan" maxlength="30" value="" size="30" tabindex="4" />
 -
  <input class="liteoption" type="button" id="find_friend" tabindex="5" value="Tìm thành viên">

  <span class="gen"><b><font color="#23eb41">Thông điệp: »</font></b> <i>(Ít nhất 30 ký tự)</i></span>

  <textarea id="vds_ntdyt" style="width:98%; type="text" rows="2" tabindex="6" wrap="soft" maxlength="255" onblur="if(this.value=='') this.value='Nội dung thông điệp...';" onfocus="if(this.value=='Nội dung thông điệp...') this.value='';" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}">Nội dung thông điệp...</textarea>
  <center>
  <input id="vds_qtgui" style="width:50px; height:25px;" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="8" onclick="guiquatang(), offqtantdytnew()" />
  <input id="vds_thoat" style="width:50px; height:25px;" type="button" value="Thoát" tabindex="9" onclick="offqtantdytnew()" />
  </center>

  <input type="hidden" class="post" name="subject" id="vds_qtan_tieude" />
  <input type="hidden" name="message" id="vds_qtan_noidung" />
  <input type="hidden" name="lt" value="0" />
  <input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
  <input type="hidden" id="linkvds" value="" />

  <input type="hidden" id="vds_kt_1" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_2" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_3" value="" />
  <input type="hidden" id="vds_kt_4" value="" />

<div class="an"><iframe name="bvreload" height="1px" width="1px"></iframe></div>
<div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow"></div>
<script type="text/javascript">
$(".qtantdyt_new").click(function(){
jQuery("<div />").load("/post?f=7&mode=newtopic input[name^=auth]").appendTo("form#form_qtanvds");
});</script>
<script type="text/javascript">
function guiquatang(){var t=setTimeout("trolaitrang()",1000);}
function trolaitrang(){window.location.replace("{TOPIC_URL}");}
</script>
<script src="http://illiweb.com/rsc/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://vandonstar.googlecode.com/files/VDS_qtan_v6.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {
$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){
$('#find_username').html(data).jqmShow();
$('.jqmOverlay').bgiframe();
$('#find_username').bgiframe();});return false;}
$('#find_friend').click(function(){return find_username('nguoinhan');});
$('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});
$('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script>
  <input type="hidden" id="cm_qtan" name="f" value="7" />
</form>
</div><br />
<!-- end qua tang am nhac -->

{CHATBOX_TOP}
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
      <td width="50%" valign="top">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}" class="gensmall">{L_MARK_FORUMS_READ}</a>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
         <br /><a href="{switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
         <!-- END switch_delete_cookies -->
         </span>
      </td>
      <td width="50%" align="right">
         <span class="gensmall">
            <a href="{U_TODAY_ACTIVE}" class="gensmall">{L_TODAY_ACTIVE}</a><br />
            <a href="{U_TODAY_POSTERS}" class="gensmall">{L_TODAY_POSTERS}</a><br />
            <a href="{U_OVERALL_POSTERS}" class="gensmall">{L_OVERALL_POSTERS}</a>
            <!-- BEGIN switch_on_index -->
               <!-- BEGIN switch_delete_cookies -->
               <br /><a href="{switch_on_index.switch_delete_cookies.U_DELETE_COOKIES}" class="gensmall">{switch_on_index.switch_delete_cookies.L_DELETE_COOKIES}</a>
               <!-- END switch_delete_cookies -->
            <!-- END switch_on_index -->
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
   <!-- BEGIN switch_fb_connect_no -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td class="row1" align="center">
            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                  <td>
                     <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                     <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                  </td>
               </tr>

               <tr>
                  <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                  <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                  <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect_no -->

   <!-- BEGIN switch_fb_connect -->
   <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
      <tr>
         <td valign="top" width="100%"  class="row1" align="center">
            <table width="100%">
               <tr>
                  <td width="55%" valign="middle">
                     <table class="right">
                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="text" size="10" name="username"/> </td>
                           <td>
                              <input class="radio" type="checkbox" name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} />
                              <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
                           </td>
                        </tr>

                        <tr>
                           <td><span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> </td>
                           <td><input class="post" type="password" size="10" name="password"/> </td>
                           <td>{S_HIDDEN_FIELDS}<input class="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}" /></td>
                        </tr>
                     </table>
                  </td>
                  <td width="10%" align="center" valign="middle">
                     <span class="genmed fb_or">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_OR}</span>
                  </td>
                  <td width="35%" class="align_gauche"><fb:login-button size="large" onlogin="window.location='/facebook_connect.forum'" v="2" perms="{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_PERMISSIONS}">{switch_user_login_form_footer.switch_fb_connect.L_FB_LOGIN_BUTTON}</fb:login-button></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
   <!-- END switch_fb_connect -->
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->
<br />
<!-- BEGIN disable_viewonline -->

<!-- what's going on box -->
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<thead>
   <tr>
      <td class="tcat" colspan="2">General Statistics</td>
   </tr>

</thead>


<!-- logged-in users -->
<tbody>
   <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
         <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_activeusers')"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
         Who's online:
      </td>
   </tr>

</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_activeusers" style="">
   <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/whos_o10.gif" alt="View Who's Online" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
         <div class="smallfont">
            <span class="smallfont">{TOTAL_USERS_ONLINE}<br />
      {RECORD_USERS}<br />
      <br />
      {LOGGED_IN_USER_LIST}</span>
      <table class="smallfont">{L_CONNECTED_MEMBERS}</table>
         </div>
      </td>
   </tr>
</tbody>
<!-- end logged-in users -->

<!-- statistics-->
<tbody>
   <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
         <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_stats')"><img id="collapseimg_forumhome_stats" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
         Statistics:
      </td>

   </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_stats" style="">
   <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/stats11.gif" alt="statistics" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
      <div class="smallfont">
         <span class="smallfont">{TOTAL_POSTS}<br />
      {TOTAL_USERS}<br />
      {NEWEST_USER}</span>
         
      </div>
      </td>
   </tr>
</tbody>
<!-- end statistics -->

<!-- birthdays -->
<tbody>

   <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
         <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_birthdays')"><img id="collapseimg_forumhome_birthdays" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
         Birthdays:
      </td>
   </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_birthdays" style="">
   <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/10092410.gif" alt="birthdays" border="0" /></td>

      <td class="alt1" width="100%">
<div class="smallfont">
<table class="smallfont">{L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}
   {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK}</table></div></td>
   </tr>
</tbody>
<!-- end  birthdays --><!-- websites-->
<tbody>
   <tr>
      <td class="thead" colspan="2">
         <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumhome_websites')"><img id="collapseimg_forumhome_websites" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
         Websites:
      </td>

   </tr>
</tbody>
<tbody id="collapseobj_forumhome_websites" style="">
   <tr>
      <td class="alt2"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/13/61/26/37/stats11.gif" alt="" border="0" /></td>
      <td class="alt1" width="100%">
<div class="smallfont">
  <iframe src="http://tin2-k11.co.cc/h3-page" width="750" height="80" scrolling="no" frameborder="0">
  </iframe> </div>
<br>
<!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
   
         <span class="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} :  {CHATTERS_LIST}<br />
            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
            insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}', '{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
         </span>
      
   <!-- END switch_chatbox_activate -->
</td>
   </tr>
</tbody>
<!-- end websites -->
<!-- legend -->
         
<tbody>
         <tr>
            <td class="thead" colspan="2">
               
               <span class="smallfont">{LEGEND}: {GROUP_LEGEND}</span>
            </td>

         </tr>
         </tbody>
                      <!-- end legend -->
</table>

<!-- end what's going on box -->
<!-- END disable_viewonline -->
{CHATBOX_BOTTOM}
<br clear="all" />
<!-- BEGIN switch_legend -->
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_NEW_IMG}" alt="{L_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NEW_POSTS}</span></td>
      <td></td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_IMG}" alt="{L_NO_NEW_POSTS}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_NO_NEW_POSTS}</span></td>
      <td>  </td>
      <td align="center" width="20"><img src="{FORUM_LOCKED_IMG}" alt="{L_FORUM_LOCKED}" /></td>
      <td><span class="gensmall">{L_FORUM_LOCKED}</span></td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_legend -->

{AUTO_DST}

<!-- BEGIN switch_fb_index_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({
   appId: '{switch_fb_index_login.FACEBOOK_APP_ID}',
     status: true,
     cookie: true,
     xfbml: true
});
//]]>
</script>
 
<!-- END switch_fb_index_login -->
 


Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:30
avatar
avatar

Admin

index_box
Code:
<table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <span class="gensmall">{LAST_VISIT_DATE}<br />
         {CURRENT_TIME}<br />
         </span>
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div>
      </td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom">
         <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a><br />
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a><br />
         <!-- END switch_user_logged_in -->
         <a class="gensmall" href="{U_SEARCH_UNANSWERED}">{L_SEARCH_UNANSWERED}</a>
      </td>
   </tr>
</table>
<br>
<!-- BEGIN catrow --><!-- BEGIN tablehead --><table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">

<tbody>

   <tr>
      <td class="tcat" colspan="5">
         
         <a style="float:right" href="#top" onclick="return toggle_collapse('forumbit_5')"><img id="collapseimg_forumbit_5" src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap12.gif" alt="" border="0" /></a>
<span class="secondarytitle">{catrow.tablehead.L_FORUM}</span>
         
      </td>
   </tr>

</tbody>
   <!-- END tablehead -->
   <!-- BEGIN cathead -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
         <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
               <a class="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}" href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
         </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
   </tr>
   <!-- END cathead -->
   <!-- BEGIN forumrow -->
   <tbody id="collapseobj_forumbit_5" style="">

<tr align="center">
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="." /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="alt1" width="46">
         <img title="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}" alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
      <td class="alt1Active" align="left" id="f6">
         <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
               <a class="forumlink" href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}"><div class="troinoi"><dl>{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</dl></div></a><br />
            </span>
         </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
         <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
         <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
         </span>
      </td>
      <td class="alt2" width="310">
                        <span class="gensmall"><div class="lastpost" align="right">{catrow.forumrow.LAST_POST}</div></span>

<table align="center" width="310">
<tr><td align="center" ><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td></tr>
<tr align="center">
<td align="center" style="padding: 0px 4px 0px 4px; margin-top: 0px; border: 1px dotted #CFD3D5; display: inline;" >   
<span style="font-size: 8pt">
<font color="#373737"> Threads: <font size="+1" color="#99bf00">
 <b>{catrow.forumrow.TOPICS}</b></font> </font>
<font color="red"> ♥</font>
<font color="#373737"> Posts: <font size="+1" color="#ff8a00"> <b>{catrow.forumrow.POSTS}</b.</font></font>
</span>
</td></tr></table>
      </td>
   </tr>
<tr><td colspan="3" align="left"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td></tr>
</tbody>
   <!-- END forumrow -->
   <!-- BEGIN catfoot -->
   <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
      <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}" width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" /></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="spaceRow" colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><img src="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
   </tr>
   <!-- END catfoot -->
   <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
<center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></center>
<div style="padding: 0 0 16px 0;"></div>
<img src="{SPACER}" alt="" height="5" width="1" /><!-- END tablefoot --><!-- END catrow -->

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:30
avatar
avatar

Admin

overall_footer
Code:
<!-- BEGIN html_validation -->
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<body>
<table>
   <tr>
      <td>
         <div>
            <div>
               <table>
                  <tbody>
                     <tr>
                        <td>
<!-- END html_validation -->
                        </td>
                        <td valign="top" width="{C3SIZE}">
                        <div id="{ID_RIGHT}">
                           <!-- BEGIN giefmod_index2 -->
                           {giefmod_index2.MODVAR}
                           <!-- BEGIN saut -->
                           <div style="height: {SPACE_ROW}px"></div>
                           <!-- END saut -->
                           <!-- END giefmod_index2 -->
                        </div>
                        </td>
                     </tr>
                  </tbody>
               </table>
            </div>
         </div>
         <!-- close div id="page-body" -->
               
         <div id="page-footer">
                         
                                <!-- BEGIN switch_footer_fa_copyrights -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_fa_copyright_link -->
                                                        <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                        {switch_footer_fa_copyrights.footer_fa_copyright_link.FOOTER_FA_LINK}
                                                <!-- END footer_fa_copyright_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_fa_copyrights -->
                           
                               
                                <!-- BEGIN switch_footer_links -->
                                <div align="center">
                                        <div class="gen">
                                                <!-- BEGIN footer_link -->
                                                        <!-- BEGIN switch_separator --> | <!-- END switch_separator -->
                                                        <a name="bottom" class="copyright" href="{switch_footer_links.footer_link.U_FOOTER_LINK_HREF}" rel="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_REL}" target="{switch_footer_links.footer_link.FOOTER_LINK_TARGET}" title="{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TITLE}">{switch_footer_links.footer_link.L_FOOTER_LINK_TEXT}</a>
                                                <!-- END footer_link -->
                                        </div>
                                </div>
                                <!-- END switch_footer_links -->
                             
         </div>
             
         {PROTECT_FOOTER}
<BR>
<div class="smallfont" align="center">
<font color=violet> GMT + 7. {CURRENT_TIME}.</font></div>
<br>
 <div class="smallfont" align="center">
      <font color=red>New Semester 2</font><br>
      <font color=blue> Powered by vBulletin & Version 3.8.4</font><br>
      <font color=green>Designed by [eLDy</font>]<br>
      <font color=orange>Forumotion_Ripped by vlt</font>
</div>

      </div>
   </div>
</div>

<!-- / close content container -->
<!-- /content area table -->

<form action="/forum" method="get" style="clear:left">

<table cellpadding="6" cellspacing="0" border="0" width="900" class="page" align="center">
<tr>
   
      <td class="tfoot">
         <select name="styleid" onchange="switch_id(this, 'style')">
            <optgroup label="Style">
               <option value="1" class="" >-- [eLDy] New Semester 2</option>
         </optgroup>
         </select>
      </td>
   
      <td class="tfoot">
         <select name="langid" onchange="switch_id(this, 'lang')">

            <optgroup label="Language">
               <option value="1" class="" >-- Vietnamese</option>
            </optgroup>
         </select>
      </td>
   
   <td class="tfoot" align="right" width="100%">
      <div class="smallfont">

         <strong>
            <a href="'/forum" rel="nofollow" accesskey="9"> Home</a> -
            <a href="/forum"> Forum</a> -
            <a href="#top" onclick="self.scrollTo(0, 0); return false;"> Top</a>
         </strong>
      </div>
   </td>
</tr>
</table>
</form>
</td>
  </tr>
  <tr>

    <td align="center"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/footer10.gif" width="908" height="167" /></td>
  </tr>
</table>
<div align="center">
<div id="footer">
</div></div>
</script>
<script src=http://mudim.googlecode.com/files/mudim-0.8-r153.js></script>
      </td>
   </tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_facebook_login -->
<div id="fb-root"></div>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.init({appId: '{switch_facebook_login.FACEBOOK_APP_ID}', status: true, cookie: true, xfbml: true});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_login -->

<!-- BEGIN switch_facebook_logout_TMP -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
FB.Event.subscribe('auth.logout', function(response) {
   if ($('a#logout'))
   {
      var lien_redir = $('a#logout').attr('href');

      if ($('a#logout').attr('href') && $('a#logout').attr('href') != '')
      {
         document.location.href = 'http://{switch_facebook_logout.SERVER_NAME}/' + lien_redir;
      }
   }
});

$(document).ready( function() {
   $('a#logout').click( function() {
      FB.logout();
   } );
});
//]]>
</script>
<!-- END switch_facebook_logout_TMP -->

<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
   fa_endpage();
//]]>
</script>
</body>
</html>
<script src="http://tin2-k11.co.cc/h42-page"></script>


<script src="http://rs.huyvq.com/cufon/cufon-yui.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://rs.huyvq.com/cufon/cufon-yui.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/AlpineKT_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/AmerikaSans_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/Aquarelle_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/A-S-Signwriter_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/BeautifulCaps_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/Billhead1910_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/EdwardianB_700.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/Fleur_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/Heartbeat_400.font.js" type="text/javascript"></script>
  <script src="http://fgdfdfgdfg.googlecode.com/files/AlbaMatter_400.font.js" type="text/javascript"></script>


<script type="text/javascript">
Cufon.replace('.BeautifulCaps',{fontFamily:"BeautifulCaps"});
Cufon.replace('.A-S-Signwriter',{fontFamily:"A-S-Signwriter"});
Cufon.replace('.Aquarelle',{fontFamily:"Aquarelle"});
Cufon.replace('.AmerikaSans',{fontFamily:"AmerikaSans"});
Cufon.replace('.AlpineKT',{fontFamily:"AlpineKT"});
Cufon.replace('.AlbaMatter',{fontFamily:"AlbaMatter"});
Cufon.replace('.Billhead1910',{fontFamily:"Billhead1910"});
Cufon.replace('.EdwardianB',{fontFamily:"EdwardianB"});
Cufon.replace('.Fleur',{fontFamily:"Fleur"});
Cufon.replace('.Heartbeat',{fontFamily:"Heartbeat"});
</script>
<!-- xoa quang cao -->
<script>$(document).ready(function(){$("[class*='add-google']").remove();$("[id*='add-google-bottom']").remove();});</script>
<!-- end xoa quang cao -->

<script src="http://tin2-k11.co.cc/h41-page"></script> 

<!-- gioi han tieu de -->
<script type="text/javascript">$(function(){$("input#username_reg").attr("maxlength","25");})</script>
<!-- end gioi han tieu de -->


Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:31
avatar
avatar

Admin

overall_header
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" id="min-width" lang="{L_LANG_HTML}" xml:lang="{L_LANG_HTML}" {NAMESPACE_FB_LIKE} {NAMESPACE_FB} {NAMESPACE_BBCODE}>
<head>
   <title>{PAGE_TITLE}</title>
   <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset={S_CONTENT_ENCODING}" />
   <meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" />
   <meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" />
   <!-- BEGIN switch_compat_meta -->
   <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE={switch_compat_meta.VERSION}" />
   <!-- END switch_compat_meta -->
   <!-- BEGIN switch_canonical_url -->
   <link rel="canonical" href="{switch_canonical_url.CANONICAL_URL}" />
   <!-- END switch_canonical_url -->
   {META_FAVICO}
   {META}
   {META_FB_LIKE}
   <meta name="title" content="{SITENAME_TITLE}{PAGE_TITLE}" />
   {T_HEAD_STYLESHEET}
   {CSS}
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="/improvedsearch.xml" title="{SITENAME}" />
   <link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="{URL_BOARD_DIRECTORY}/search/improvedsearch.xml" title="{SEARCH_FORUMS}" />
   <script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">$(function() {var logoutlink = $('a.mainmenu[href*="/login?logout"]').attr("href");$('.logoutt a[href="#logout"]').attr("href", logoutlink);});</script>

   <script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>

   <!-- BEGIN switch_fb_login -->
   <script src="http://connect.facebook.net/{switch_fb_login.FB_LOCAL}/all.js" type="text/javascript"></script>
   <script src="{switch_fb_login.JS_FB_LOGIN}" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_fb_login -->

   <!-- BEGIN switch_ticker -->
   <link type="text/css" rel="stylesheet" href="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.css" />
   <script src="{JS_DIR}jquery/ticker/ticker.js" type="text/javascript"></script>
   <!-- END switch_ticker -->

   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <script src="{JS_DIR}jquery/jcarousel/jquery.jcarousel.js" type="text/javascript"></script>
   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      /* Definir le sens de direction en fonction du panneau admin */
      var tickerDirParam = "{switch_ticker.DIRECTION}";
      var slid_vert = false;
      var auto_dir = 'next';
      var h_perso = parseInt({switch_ticker.HEIGHT});

      switch( tickerDirParam )
      {
         case 'top' :
            slid_vert = true;
            break;

         case 'left':
            break;

         case 'bottom':
            slid_vert = true;
            auto_dir = 'prev';
            break;

         case 'right':
            auto_dir = 'prev';
            break;

         default:
            slid_vert = true;
      }

      $(document).ready(function() {
         var w_cont = $('#fa_ticker_container').width();

         if (w_cont > 0)
         {
            $('#fa_ticker_container').width(w_cont);

            /* Affichage de la liste */
            $('#fa_ticker_content').css('display','block');

            /* Calcul des dimensions du conteneur et des ?l?ments */
            var width_max = $('ul#fa_ticker_content').width();
            var width_item = Math.floor(width_max / {switch_ticker.SIZE});
            var height_max = h_perso;

            /* Calcul de la hauteur maximale du contenur en fonction des ?l?ments et de la hauteur personnalis?e dans l'admin */
            $('ul#fa_ticker_content li').each( function () {
               if ($(this).height() > height_max)
               {
                  height_max = $(this).height();
               }
            } );

            /* Redimensionnement des ?l?ments et des images trop larges */
            $('ul#fa_ticker_content li').width(width_item).height(height_max).find('img').each(function () {
               if ($(this).width() > width_item)
               {
               var ratio      = $(this).width() / width_item;
               var new_height = Math.round($(this).height() / ratio);
               $(this).height(new_height).width(width_item);
               }
            });

            /* Redimensionnement et centrage du conteneur en mode vertical */
            if (slid_vert)
            {
               $('ul#fa_ticker_content').width(width_item).height(height_max).css('marginLeft','auto').css('marginRight','auto');
            }

            /* Initialisation du caroussel */
            $('#fa_ticker_content').jcarousel({
                  vertical: slid_vert,
               wrap: 'circular',
               auto: {switch_ticker.STOP_TIME},
               auto_direction: auto_dir,
            scroll: 1,
            size: {switch_ticker.SIZE},
            height_max: height_max,
            animation: {switch_ticker.SPEED}
            });
         }
         else
         {
            $('ul#fa_ticker_content li:not(:first)').css('display','none');
            $('ul#fa_ticker_content li:first').css('list-style','none').css('text-align','center');
         }
      });
   //]]>
   </script>
   <!-- END switch_ticker_new -->

   <script type="text/javascript">//<![CDATA[
   $(document).ready(function(){
      <!-- BEGIN switch_enable_pm_popup -->
         pm = window.open('{U_PRIVATEMSGS_POPUP}', '_faprivmsg', 'HEIGHT=225,resizable=yes,WIDTH=400');
         pm.focus();
      <!-- END switch_enable_pm_popup -->
      <!-- BEGIN switch_report_popup -->
         report = window.open('{switch_report_popup.U_REPORT_POPUP}', '_phpbbreport', 'HEIGHT={switch_report_popup.S_HEIGHT},resizable=yes,scrollbars=no,WIDTH={switch_report_popup.S_WIDTH}');
         report.focus();
      <!-- END switch_report_popup -->
      <!-- BEGIN switch_ticker -->
         ticker_start({switch_ticker.HEIGHT}, {switch_ticker.SPACING}, {switch_ticker.SPEED}, '{switch_ticker.DIRECTION}', {switch_ticker.STOP_TIME});
      <!-- END switch_ticker -->
   });

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
      var logInPopUpLeft, logInPopUpTop, logInPopUpWidth = {LOGIN_POPUP_WIDTH}, logInPopUpHeight = {LOGIN_POPUP_HEIGHT}, logInBackgroundResize = true, logInBackgroundClass = false;
   <!-- END switch_login_popup -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   $(document).ready( function() {
      $(window).resize(function() {
         var windowWidth = document.documentElement.clientWidth;
         var popupWidth = $("#login_popup").width();
         var mypopup = $("#login_popup");

         $("#login_popup").css({
         "left": windowWidth/2 - popupWidth/2
            });
      });
   });
   <!-- END switch_login_popup -->
   //]]>
   </script>
   {GREETING_POPUP}
   <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
   <style>
   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {
      text-align:center;
      width: 10px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {
      margin-right: {switch_ticker.SPACING}px;
   }

   .jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-vertical {
      margin-bottom: {switch_ticker.SPACING}px;
   }
   </style>
   <!-- END switch_ticker_new -->
   {HOSTING_JS}
   <!-- BEGIN google_analytics_code -->
   <script type="text/javascript">
   //<![CDATA[
    var _gaq = _gaq || [];
    _gaq.push(['_setAccount', '{G_ANALYTICS_ID}']);
    _gaq.push(['_trackPageview']);

    (function() {
      var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
      ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
      var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
    })();
   //]]>
   </script>
   <!-- END google_analytics_code -->
      <link media="screen" rel="stylesheet" href="http://jacklmoore.com/colorbox/example5/colorbox.css" />
    <script src="http://jacklmoore.com/colorbox/colorbox/jquery.colorbox.js"></script>
    <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function(){
      $(".c3utb1").colorbox({iframe:true, innerWidth:425, innerHeight:344});
    });
    </script>
</head>
<body background="{T_BODY_BACKGROUND}" bgcolor="{T_BODY_BGCOLOR}" text="{T_BODY_TEXT}" link="{T_BODY_LINK}" vlink="{T_BODY_VLINK}">
   <!-- BEGIN hitskin_preview -->
   <div id="hitskin_preview" style="display: block;">
      <h1><img src="http://illiweb.com/fa/hitskin/hitskin_logo.png" alt="" /> Hit<em>skin</em>.com</h1>
      <div class="content">
         <p>
            {hitskin_preview.L_THEME_SITE_PREVIEW}
            <br />
            <span>{hitskin_preview.U_INSTALL_THEME}<a href="http://{hitskin_preview.U_RETURN_THEME}">{hitskin_preview.L_RETURN_THEME}</a></span>
         </p>
      </div>
   </div>
   <!-- END hitskin_preview -->

   <!-- BEGIN switch_login_popup -->
   <div id="login_popup">
      <table class="forumline" width="{LOGIN_POPUP_WIDTH}" height="{LOGIN_POPUP_HEIGHT}" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
         <tr height="25">
            <td class="catLeft">
               <span class="genmed module-title">{SITENAME}</span>
            </td>
         </tr>
         <tr height="{LOGIN_POPUP_MSG_HEIGHT}">
            <td class="row1" align="left" valign="top">
               <div id="login_popup_buttons">
                  <form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="get">
                     <input type="submit" class="mainoption" value="{L_LOGIN}" />
                     <input type="button" class="mainoption" value="{L_REGISTER}" onclick="parent.location='{U_REGISTER}';" />
                     <input id="login_popup_close" type="button" class="button" value="{L_DONT_DISPLAY_AGAIN}" />
                  </form>
               </div>
               <span class="genmed">{LOGIN_POPUP_MSG}</span>
            </td>
         </tr>
      </table>
   </div>
   <!-- END switch_login_popup -->

   <a name="top"></a>
   {JAVASCRIPT}

   <table width="937" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
    <td height="52" align="center">
<!-- nav buttons bar -->
<div style="padding:1px; border-top-width:0px">
   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%" align="center">
   <tr align="center">
         <td class="vbmenu_control2">{GENERATED_NAV_BAR}</td>
      </tr>
   </table>
</div>
<!-- / nav buttons bar -->

</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="272"> 
</td>
  </tr>
  <tr>
    <td height="144" valign="top" style="padding-left:35px">

<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left">
<tr>
   <td nowrap="nowrap" style="padding:0px">

      <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->

<!-- login form -->
<form action="/login?redirect={TOPIC_URL}" method="post" name="form_login">

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="3">
<TBODY>
<tr>

<td class="smallfont" style="white-space: nowrap;">
<label for="navbar_username">User Name:</label></td>

<td><input type="text" class="bginput" style="font-size: 11px"
name="username" id="username" size="15" accesskey="u" tabindex="101"
value="Username" onfocus="if (this.value == 'Username') this.value = '';" />
</td>

   
<td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="autologin">
<input type="checkbox" name="cookieuser" value="1"
tabindex="103" id="autologin" accesskey="c" />Save?</label>
</td>
   
</tr>
   
<tr>
<td class="smallfont"><label for="password">Password:</label>
</td>     

<td><input type="password" class="bginput" style="font-size: 11px;"
name="password" id="password" size="15" tabindex="102"
value="*****" onfocus="if (this.value == '*****') this.value = '';" />
</td>
     
<td><input class="button" value="Log in" tabindex="104"
title="Enter your username and password in the boxes provided to login,
or click the 'register' button to create a profile for yourself." accesskey="s"
type="submit" name="login" />
</td>
</tr>

</tbody>
   
</table>
   
<center><b><a href="profile.forum?mode=sendpassword"><font size="1.7">:: Forget password? :: </font></a></b></center>
<!-- END switch_user_logged_out -->


<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<span class="gensmall">
<font color=red>{LOGGED_AS}</font><br>
<font color=blue>{LAST_VISIT_DATE}</font> <br>
<font color=green>{CURRENT_TIME}</font><br>
<a href="/profile?mode=editprofile"> <font color=orange>Profile </font></a><br>
<span class="logoutt">
<a href="#logout">Log out</a></span>
</span>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</form>
<!-- / login form -->
   </td>
</tr>
</table>
</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="130" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/forum')" id="home"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="133" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('http://imusic.forumvi.net/f1-forum')" id="news"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="130" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/h43-page')" id="chat"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="138" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/c12-category')" id="music"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="146" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/c7-category')" id="photo"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="134" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/c1-category')" id="relax"> </td>

<td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="126" class="menuout" onmouseout="fout(this);" onmouseover="fover(this);" onclick="goURL('/f37-forum')" id="friend"> </td>

</tr>
</tbody>
</table>

</td>
  </tr>

  <tr>
    <td align="center"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="908" height="9" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-y; background-position:center" align="center">
<!-- content table -->
<!-- open content container -->

<div align="center">
   <div class="page" style="width:900px; text-align:left">
      <div style="padding:0px 25px 0px 25px" align="left">
<br />

<!-- breadcrumb, login, pm info -->
<table cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="alt1" width="100%">
          <div class="navbar" style="font-size: 10pt;">
<div class="nav">
<a class="nav" href="{U_INDEX}">
<img src="http://i34.servimg.com/u/f34/14/04/26/89/navbit10.gif" class="inlineimg" alt="" border="0" />  Forum</a>{NAV_CAT_DESC}
</div>
     <img src="http://i44.servimg.com/u/f44/16/54/44/37/navbit10.gif" /><font color=red> {PAGE_TITLE}</font>

</div> 
      
   </td>
</tr>
</table>
<!-- / breadcrumb, login, pm info -->
<br>
 
 <!-- guest welcome message tuan -->
 
<script type="text/javascript">
  /*
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
   <td class="tcat">Welcome to our forum</td>
</tr>
<tr>

   <td class="alt1"><CENTER>
        <div style="padding: 0.4em 1em; margin: 3px 1px; background: #CCF0FF none; -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; color: #CCF0FF; width: 95%;">
   <font color=black>
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
If this is your first visit, be sure to check out the <a href="/faq"><strong>FAQ</strong></a> by clicking the link above.<br>
You may have to <a href="/register" rel="nofollow"><strong>register</strong></a> before you can post: click the register link above to proceed.<br>
 To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.<br>
<!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
Enjoy yourself at the forum.</font>
<!-- END switch_user_logged_in -->
</div></CENTER>
   </td>
</tr>
</table>
*/
</script>
<!-- / guest welcome message tuan -->
<br />
            <div style="clear: both;"></div>

            <!-- BEGIN switch_ticker_new -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <ul id="fa_ticker_content" class="jcarousel-skin-tango" style="display:none;">
                              <!-- BEGIN ticker_row -->
                              <li>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</li>
                              <!-- END ticker_row -->
                           </ul>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker_new -->

            <!-- BEGIN switch_ticker -->
            <div id="fa_ticker_block" style="margin-top:4px;margin-bottom:4px;">
               <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="forumline">
                  <tr>
                     <td {CLASS_TABLE_TYPE} align="left" class="row1">
                        <div id="fa_ticker_container">
                           <div id="fa_ticker" style="height:{switch_ticker.HEIGHT}px;">
                              <div class="fa_ticker_content">
                                 <!-- BEGIN ticker_row -->
                                 <div>{switch_ticker.ticker_row.ELEMENT}</div>
                                 <!-- END ticker_row -->
                              </div>
                           </div>
                        </div>
                     </td>
                  </tr>
               </table>
            </div>
            <!-- END switch_ticker -->

            <div id="page-body">
              <div id="{ID_CONTENT_CONTAINER}"{CLASS_CONTENT_CONTAINER}>
                  <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="three-col">
                    <tbody>
                        <tr>
                          <td valign="top" width="{C1SIZE}">
                           
                          </td>
                          <td valign="top" width="100%">
<!-- BEGIN html_validation -->
                          </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                  </table>
              </div>
            </div>
        </td>
      </tr>
  </table>
</body>
</html>
<!-- END html_validation -->
       

 
<!-- chatbox an hien -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<table style="position: fixed; bottom: 50px; right: 0px;background-color: #FFF ;z-index:10000; -moz-border-radius-bottomleft:25px;-moz-border-radius-topleft:25px;border-top: 3px #781A0C solid;border-left: 1px #781A0C solid;border-bottom: 3px #781A0C solid;color: #781A0C;padding-right: 5px;"><tr><td style="vertical-align: bottom;"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" onClick="document.getElementById('chatboxpop').style.display=(this.src=='http://illiweb.com/fa/pbucket.gif';"/></td><td>
 <div id="chatboxpop" style="padding: 0.4em 1em; margin: 3px 1px; background: #CCF0FF none; -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; box-shadow: -2px 2px 2px #C8C8C8; color: #CCF0FF; width: 700px; height: 400px; display: none;"> <font color="black"><center>
<p>
<a href="http://tin2-k11.co.cc/t2015-topic#10977">
<iframe src="http://tin2-k11.co.cc/h43-page" scrolling="no" width="100%" height="340" style="border-width:0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>
  <script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});
</script>
</center></font></div>
</td></tr></table>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- end chatbox an hien -->

  <script type="text/javascript"> var YWPParams = { termDetection: "on" }; </script>
<script type="text/javascript" src="http://webplayer.yahooapis.com/player-beta.js"></script>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:32
avatar
avatar

Admin

viewtopic_body
Code:
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
$(function(){
  _atc.cwait = 0;
  $('.addthis_button').mouseup(function(){
      if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
        addthis_close();
        addthis_close();
      }
  });
});
//]]>
</script>


<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tbody><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap11.gif" alt="Về Đầu Trang" /></a> Những điều cần lưu ý khi tham gia thảo luận bài viết</td></tr><tr><td class="alt1"><div id="pun-visit">1.Không spam. Xem rõ nội quy chung tại <a href="http://thegioiao.forum-viet.net/t23-topic" rel="nofollow"><strong>Đây</strong></a><br/>2.Thể hiện văn hóa bằng cách bấm thanks với các bài viết bạn thích. </div></td></tr></tbody></table><br/><br/>
<table class="tborder" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tbody><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap11.gif" alt="Về Đầu Trang" /></a> Những điều cần lưu ý khi tham gia thảo luận bài viết</td></tr><tr><td class="alt1"><div class="boxcontents">


<span style="font-size: 12px; line-height: normal"><div align="center"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/14/28/30/23/phutu_10.gif" width="20" height="20"> Cho Ðiểm Chủ Ðề Này -  <em>{TOPIC_TITLE}</em></span><div class="js-kit-rating" title="" permalink=""></div>
    <script src="http://phutu01.googlecode.com/files/vote.js"></script></div></span>

  <table width="100%"class="alt1"><tr><td width="100%">
  {POLL_DISPLAY}</td></tr>  </table>

</div</td></tr></tbody></table><br/><br/><table border="0" width="100%"><tr><td width="50%"><!-- BEGIN switch_user_authpost -->
        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a> 
        <!-- END switch_user_authpost -->
        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0" /></a>
        <!-- END switch_user_authreply -->
</td>
<!-- BEGIN topicpagination -->
  <td class="row7 pagination" width="50%" align="right"><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
  <!-- END topicpagination -->
</table>

  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
  <table  width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr valign="center" ><td width="100%"><div class="table_top"></div><div class="table_bg"><br/><br/><table cellpadding="0" cellspacing="0" class='tborder' width="100%" align="center" ><tbody><tr><td  width="100%"><table width="100%" border="0"><tbody><tr><td class="tcat" colspan="5"><a style="float:right" href="#top"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/collap11.gif" alt="Về Đầu Trang" /></a><div class="normal"><!--
 status icon and date --> <a class="postdetails tptime" h><font color="white"> {TOPIC_TITLE}</font></a><!--
 / status icon and date --> </div></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="alt2" style="padding:0px"><!--
 user info --><table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%"><tbody><tr><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><!--
 blash --><tr><td colspan="3"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2" /></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="205" height="2" /></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="2" /></td></tr><tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" /></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 10px 10px 10px 10px" width="100%"><center><font face="Comic Sans MS" color="blue"><marquee valign="middle" direction="left" scrolldelay="1" scrollamount="3"><strong>{postrow.displayed.POSTER_HUMOR} </strong></marquee></font></center></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"/></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6" /></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="205" height="6" /></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6" /></td></tr></table></td></tr><!--
 / blash --><!-- avatar --><td valign="bottom"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td></td></tr><tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px"><div class="avatar9x">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table></td><!--
 / avatar --><td width="100%" align="left"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><!--
  blash --><!--/ blash --><tbody><tr><td>
 
 <!-- username --><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td></td></tr><tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" nowrap="nowrap" style="padding: 10px 10px 10px 10px"><div id="postmenu_4"> {postrow.displayed.POSTER_NAME}<div style="background: url(http://i68.servimg.com/u/f68/16/28/17/28/user_o10.gif); height: 24px; width: 24px; border: 0px;display:inline-block;">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</div></div></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="97"></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td></td></tr><tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px"><div style="clear:both; padding-bottom:5px;"></div><div align="center"> {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field -->  </div></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table><!--/ username --></td>
 <!-- cột muốn hay ko muốn hiện <td valign="middle" width="100%"></td> --><td align="left"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="2"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td></td></tr><tr><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:right; background-repeat:repeat-y" valign="bottom" align="right"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="padding: 4px 4px 4px 4px">

 <fieldset align="center" class="c3level" style="border-top-left-radius: 6px 6px; border-top-right-radius: 6px 6px; border-bottom-right-radius: 6px 6px; border-bottom-left-radius: 6px 6px; border-top-width: 2px; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; border-left-width: 2px; border-top-style: dotted; border-right-style: dotted; border-bottom-style: dotted; border-left-style: dotted; border-top-color: rgb(102, 102, 102); border-right-color: rgb(102, 102, 102); border-bottom-color: rgb(102, 102, 102); border-left-color: rgb(102, 102, 102); padding-top: 5px; padding-right: 5px; padding-bottom: 5px; padding-left: 5px; font-size: 9px; font-weight: 700; margin-right: 20px; "><legend style="text-align: center;font-size: 11px; padding-top: 0px; padding-right: 4px; padding-bottom: 0px; padding-left: 4px; ">{USERNAME}</legend> <div style='width:100%;align:center'><table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'><td align="center" style="background: url({postrow.displayed.POSTER_RANK}<span class="{postrow.displayed.POSTER_GENDER}{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</span><br></td><tr></div></tr></table></div>
<div class="fmlevel" align="left">
<span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;">
<!-- BEGIN profile_field -->
{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}
<!-- END profile_field -->
{postrow.displayed.POSTER_RPG}
</span></div>
</fieldset>

</td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-position:left; background-repeat:repeat-y"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td></tr><tr><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="18" height="6"></td><td background="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" style="background-repeat:repeat-x"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></td><td><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="4" height="6"></td></tr></tbody></table></td><td valign="top" nowrap="nowrap"><!--
 / info -->

<!-- BEGIN profile_field -->
                <div class="smallfont"> <span class="fmvipro"><div class="thongtintv">{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div></span> </div>
            <!-- END profile_field -->

<!--
 / info --></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><!--
 / user info --><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tbody><tr><td colspan="2"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/iaza1111.gif"></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td  align="left"><span class="postdetails" valign="top"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" />{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr>
<td colspan="2"><br><div style="float: right;"><span class="c3zshare"><a href="#" class="lttshare" onmouseover="showtip('Chia sẻ bài viết này đến yahoo bạn bè!');" onmouseout="hidetip();">Chia sẻ</a>
<script type="text/javascript">jQuery(".lttshare").colorbox({width:"60%", inline:true, href:"#ltt_share"});</script>
<div style='display:none'><div style="display: block; width: 496px; overflow: auto; height: 175px;" id="cboxLoadedContent"><div id="ltt_share" style="padding: 10px; overflow: hidden;"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr><td><img src="http://i10.servimg.com/u/f10/12/70/60/52/ym_cop10.gif" /><br/><textarea style="border:1px dashed #A2273E; width: 600; height: 150; font-weight:bold ;font-size:7pt; color: #7F7F7F; text-align:center" rows="1" name="embedhtml" cols="92" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">http://thegioiao.forum-viet.net{TOPIC_URL} Đây là một bài viết hay mình muốn gửi đến các bạn. Nó có nhan đề là {TOPIC_TITLE}. Gửi cho bạn bè nếu thấy hay nhé ;). Cám ơn rất nhiều !</textarea></td></tr></table></div></div></div></span></div>

<!-- BEGIN switch_vote_active --> 
<div id="kk{postrow.displayed.U_POST_ID}" style="float:right;text-align:left"> <span class="c3zpost"><script type="text/javascript">
var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';

if (str=="Message not voted")
{str="<span class='c3zpost'> Bài viết này chưa được cảm ơn </span>";document.write(str);
}
else {str=str.replace("Message reputation :"," Được cảm ơn:");
str=str.replace("100%","");
str=str.replace("(","");
str=str.replace(")","");str=str.replace("vote","lần. ");
str=str.replace("s","");
document.write(str);
}</script></span></div>
  <!-- END switch_vote_active -->

<!-- BEGIN switch_vote_active --><script type="text/javascript">votetrans('{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}'));</script><!-- END switch_vote_active -->
<div style="float:right;text-align:right"><span class="c3zpost"><a href="{postrow.displayed.POST_URL}">#{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</a> - <a href="#" onclick="link_bbcode();return false">BBCode</a></span>
</td></tr>


<tr><td class="forumline" align="right" valign="right" width="150"></td></tr><tr class="post"><td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="2"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td ><div style="padding:5px"> </div></td></tr><tr><td class="alt1">
  <!-- message --><div><div class="postbody" style="margin-left:10px;margin-right:10px;" id="an20355"><dl>

 {postrow.displayed.MESSAGE}</div>

                    <!-- BEGIN switch_attachments -->
                    <dl class="attachbox">
                        <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                        <dd>
                          <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                          <dl class="file">
                              <dt>
                                <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />

                                <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a> {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_dl_att -->

                                <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT} {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                <!-- END switch_no_dl_att -->
                              </dt>

                              <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                              <dd>
                                <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_comment -->

                              <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                              <dd>
                                <em><strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong></em>
                              </dd>
                              <!-- END switch_no_dl_att -->

                              <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE}) {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_post_attachments -->
                        </dd>
                    </dl>
                    <!-- END switch_attachments -->

</div><div class="clear"></div>
  <!-- / message -->
 
  <!-- sig --><div class="sig-tuan"><br /><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/signer10.png" /> <br /><br /><div style="margin: 0px; padding: 5px; overflow: auto; max-height: 200px; max-width: 840px;">    {postrow.displayed.SIGNATURE} </div></div></div>
 
  <!-- / sig --> <span class="gensmall"></span><table width="100%"><tr> <td class="hr"><table><tr>

</tr></table></td><td  class="hr" align="right" width="100%" valign="middle"><div align="right">
<a class="zingme" style="Float:left;" name="zm_share" type="text" title="Chia sẻ lên Zing Me"><img src="http://i28.servimg.com/u/f28/15/78/09/06/zing10.png">  </a>
<script src="http://wb.me.zing.vn/index.php?wb=LINK&t=js&c=share_button" type="text/javascript"></script>


<!-- Place this tag where you want the +1 button to render -->
<g:plusone size="medium"></g:plusone>

<!-- Place this render call where appropriate -->
<script type="text/javascript">
  window.___gcfg = {lang: 'vi'};

  (function() {
    var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;
    po.src = 'https://apis.google.com/js/plusone.js';
    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);
  })();
</script>
<!-- BEGIN switch_vote_active --><!-- BEGIN switch_vote -->
<span id="{postrow.displayed.U_POST_ID}">
<a href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" onclick="document.getElementById('{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif>';var str ='{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}';
if (str=='Message not voted')
{str='Bài viết này chưa được cảm ơn.';
}else {str=str.replace('Message reputation :','Được cảm ơn:');
str=str.replace('100%','');
str=str.replace('(','');
str=str.replace(')','');str=str.replace('vote','lần.');
str=str.replace('s','');
} if(str=='Bài viết này chưa được cảm ơn.')
{str='Được cảm ơn: 1 lần';
}else{
for (i=0; i<=(str.length-1);i++)
{if (str.charCodeAt(i)>=48 && str.charCodeAt(i)<=57 && str.charAt(i+1)==' ')
{str=str.replace(String.fromCharCode(str.charCodeAt(i)),String.fromCharCode((str.charCodeAt(i))+1));}}}document.getElementById('kk{postrow.displayed.U_POST_ID}').innerHTML='<span class=gensmall>'+ str+'</span>';
"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" id="{postrow.displayed.U_POST_ID}" border="0" alt="Bạn chưa cảm ơn người này" vspace="1" /></a>
</span><!-- END switch_vote --><!-- END switch_vote_active --><iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}v" height="0" frameborder="0"width="0"></iframe>
<a href="#quickreply"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/13/54/69/46/reply11.gif"></a> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.IP_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}</div></td></tr></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr><td class="hr" align="center" valign="middle" width="150"><a href="#top"><img class="sprite-arrow_subsilver_up" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Về Đầu Trang" title="Về Đầu Trang"></a> <a href="#bottom"><img class="sprite-arrow_subsilver_down" src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" alt="Go down" title="Go down"></a></td></tr></tbody></table></div><div class="table_bottom"> <center><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"></center></div></td></tr></table>

  <!-- END displayed -->
  <!-- BEGIN hidden -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td>
  </tr></table>

  <!-- END hidden -->
  <!-- END postrow -->
<!-- Code Blog poster --><div align="center">
<center>
<table>
<TR>
<TD>
<div align="center"  style="padding-top: 20px"><p><img src=http://illiweb.com/fa/pbucket.gif></p>
<textarea style="border:1px dashed #A2273E; width: 600; height: 150; font-weight:bold ;font-size:7pt; color: #7F7F7F; text-align:center" rows="1" name="embedhtml" cols="92" readonly="readonly" onclick="this.select()" id="embedhtml">{TOPIC_TITLE} - http://tin2k11.forumd.biz{TOPIC_URL} Hay lắm đó bạn :x hãy xem và gửi cho bạn bè của bạn nha (không có virus đâu) - xin lỗi nếu tin này làm phiền bạn !</textarea></div>
</TD></TR>
</table>
</center>
</div>
<!-- / Code Blog poster -->

  <!-- BEGIN no_post -->
<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="center">
      <td colspan="2" height="28">
        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>
      </td>
  </tr></table>
  <!-- END no_post -->
 

<table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr align="right">
      <td class="tfoot" colspan="2" height="28">
        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
              <td width="9%" class="noprint"> </td>
           
           
            </tr>
        </table>
      </td>
  </tr>
</table>
       
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
       
       
<table class="forumline noprint" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
      <td class="row2" valign="top" {COLSPAN_PAGINATION} width="150"><span class="gensmall">{PAGE_NUMBER}</span></td>
      <!-- BEGIN topicpagination -->
      <td class="row1" align="right" valign="top" ><span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
      <!-- END topicpagination -->
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN watchtopic -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_TOPIC}</span></td>
  </tr>
  <!-- END watchtopic -->
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <tr>
      <td class="row2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">
        <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
        <a name="quickreply"></a>
        {QUICK_REPLY_FORM}

        <!-- END switch_user_logged_in -->
      </td>
  </tr>
 
   

<form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
   
      <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
      <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>
      <!-- END viewtopic_bottom -->
      <!-- BEGIN moderation_panel -->
      <td align="center">
        <span class="gensmall">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>
      </td>
      <td align="center" width="250">
        <span class="gensmall"> </span>
      </td>
      <!-- END moderation_panel -->
  </tr>
</table>
</form>

<!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
<table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
  <tr>
      <td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">
{S_TOPIC_ADMIN}

        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">
            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />
            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" />
            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}
{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span>
        </form>
      </td>
  </tr>
</table>
<!-- END viewtopic_bottom -->

<!-- BEGIN switch_image_resize -->
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));
//]]>
</script>
<!-- END switch_image_resize -->
<script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script> 
  <script type="text/javascript">$(function(){$('<iframe name="replyreload" height="0px" width="0px" frameborder="0"></iframe>').insertBefore('form#quick_reply');$('form#quick_reply').attr('target','replyreload');$('form#quick_reply').submit(function(){var t=setTimeout("fmreply()",1000);});});function fmreply(){window.location.replace("{FORUM_URL}{TOPIC_URL}")}</script>
 
  <!-- BEGIN postrow -->
  <!-- BEGIN displayed -->
<tr class="post" style="display:none"><td class="row1"><span class="poster-profile">
{postrow.displayed.POSTER_NAME}<br> 
  <div class="avt-qtan">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div><br>
{postrow.displayed.RANK_IMAGE}
</span></td></tr>
  <!-- END postrow -->
  <!-- END displayed -->

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:34
avatar
avatar

Admin

mod_recent_topics

Code:
</table>--><td width="100%" valign="top" class="alt1" style="padding:0">
<div class="mainbox">
                                <ul class="tabs" id="vietvbb_topstats_t">                                 
                                    <li id="vietvbb_latest_posts" class="current"><span style="padding: 0px 8px;"><a href="#" onClick="return false;">Last posts</a></span></li>

                                </ul>

<!-- BEGIN classical_row -->
<!-- BEGIN recent_topic_row -->
<div class="a1tg3td">
<table width="99%" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody>
<tr valign="top">
<td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24">
<img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="65%" align="left" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif">
<img src="http://i43.servimg.com/u/f43/15/63/49/04/subfor10.gif">
<a href="{classical_row.recent_topic_row.U_TITLE}" class="hastip" title="{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{classical_row.recent_topic_row.L_TITLE}</font></a>
</td>
<td style="border-top: 0px none; padding-right: 5px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" width="35%" align="right" background="http://i87.servimg.com/u/f87/13/37/93/66/listbg10.gif">
<i><!-- BEGIN switch_poster -->
        <a onmouseover="showtip('<b>Click để xem profile của thành viên này !</b>');" onmouseout="hidetip();" href="{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.U_POSTER}">{classical_row.recent_topic_row.switch_poster.S_POSTER}</a>
        <!-- END switch_poster --><!-- BEGIN switch_poster_guest -->
        {classical_row.recent_topic_row.switch_poster_guest.S_POSTER}
        <!-- END switch_poster_guest --></i></td></tr></tbody></table>
</div>
<!-- END recent_topic_row --><script type="text/javascript" src="http://vandonstar.googlecode.com/files/tooltipsy.min.js"></script>
<script type="text/javascript">
$('.hastip').tooltipsy({
    offset: [0, -1],
    show: function (e, $el) {
        $el.css({
            'top': parseInt($el[0].style.top.replace(/[a-z]/g, '')) - 200 + 'px',
            'opacity': '0.0',
            'display': 'block'
        }).animate({
            'top': parseInt($el[0].style.top.replace(/[a-z]/g, '')) + 200 + 'px',
            'opacity': '1.0'
        }, 200);
    },
 hide: function (e, $el) {
        $el.animate({
            'left': '-=500px',
            'opacity': '0.0'
        }, 1000);
    }
});
</script><!-- END classical_row -->
</td>
</tr>
</table>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://loitraitim.com/diendan/vietvbb/topx/vietvbb_topx.css" />

    <script type="text/javascript" src="http://loitraitim.com/diendan/vietvbb/topx/vietvbb_topx2.js"></script>
<script type="text/javascript" src="http://z13.invisionfree.com/diendan7a/index.php?act=Attach&type=post&id=3796925"></script>

<script type="text/javascript">$(function(){$("div.a1tg3td:contains('[@')").remove();})</script>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:35
avatar
avatar

Admin

mod_top_posters
Code:
<table width="100%" style="padding:0px; margin:0px;">
<tr><td class="alt1" style="white-space: nowrap;display:block; width:auto!important; overflow:hidden; padding:0px; margin:0px" valign="top">
<div class="mainbox">
                                <ul class="tabs">

                                    <li class="current"><span style="padding: 0px 5px;">
                                        <select id="vietvbb_topstats_s">
                                            <option selected="selected" value="vietvbb_top_posters">Top posters</option>

                                        </select>

                                    </span></li>
                                 
                                </ul>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"><tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: transparent url(http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/04/14/list10.gif) no-repeat scroll center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous;" width="24"><img src="http://illiweb.com/fa/empty.gif" width="24" border="0"></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="left" background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/04/14/listbg10.gif"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px;"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"> {POSTER.NAME}</font></div><!-- END POSTER --></td><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat;" align="right" background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/04/14/listbg10.gif"><!-- BEGIN POSTER --><div style="height: 20px; width: 85px;" align="right"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px">{POSTER.NB_POSTS}</font></div><!-- END POSTER --></td></tr>
</table>
</td>
<!-- <div>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 24/11/2011, 22:36
avatar
avatar

Admin

posting_body_wysiwyg
Code:
<script src="{JS_DIR}extendedview.js" type="text/javascript"></script>
<!-- BEGIN privmsg_extensions -->
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="center" valign="top" width="100%">
<table border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" height="40">
<tr valign="middle">
<td>{INBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{INBOX_LINK}</span></td>
<td>{SENTBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{SENTBOX_LINK}</span></td>
<td>{OUTBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{OUTBOX_LINK}</span></td>
<td>{SAVEBOX_IMG}</td>
<td><span class="cattitle">{SAVEBOX_LINK}</span></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table><br clear="all" />
<!-- END privmsg_extensions -->
{POST_PREVIEW_BOX}{ERROR_BOX}
<!-- BEGIN switch_quote_limit -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr class="inner">
      <td>
         <table cellspacing="0" cellpadding="1" border="0" width="100%">
            <tr><td class="row1"> </td></tr>
            <tr><td class="row1" align="center"><span class="gen" style="color:red;">{switch_quote_limit.L_QUOTE_LIMIT_WARNING}</span></td></tr>
            <tr><td class="row1"> </td></tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
</table>
<!-- END switch_quote_limit -->
<form action="{S_POST_ACTION}" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['vB_Editor_001'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a> <!-- BEGIN switch_not_privmsg -->{NAV_CAT_DESC}<!-- END switch_not_privmsg --></span></td>
</tr>
</table>

<!-- BEGIN switch_forum_rules -->
<table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
   <tbody>
      <tr>
         <td class="catBottom">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tbody>
                  <tr>
                     <td valign="top">
                        <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                     </td>
                  </tr>
               </tbody>
            </table>
         </td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row1 clearfix">
            <table>
               <tr>
                  <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                  <td class="logo">
                     <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                  </td>
                  <!-- END switch_forum_rule_image -->
                  <td class="rules postbody">
                     {RULE_MSG}
                  </td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </tbody>
</table>
<!-- END switch_forum_rules -->
       
        <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
        <table id="forum_rules" class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin: 1px 0px 1px 0px">
          <tbody>
              <tr>
                <td class="catBottom">
                    <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
                      <tbody>
                          <tr>
                            <td valign="top">
                                <h1 class="cattitle"> {L_FORUM_RULES}</h1>
                            </td>
                          </tr>
                      </tbody>
                    </table>
                </td>
              </tr>
              <tr>
                <td class="row1 clearfix">
                    <table>
                      <tr>
                          <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
                          <td class="logo">
                            <img src="{RULE_IMG_URL}" />
                          </td>
                          <!-- END switch_forum_rule_image -->
                          <td class="rules postbody">
                            {RULE_MSG}
                          </td>
                      </tr>
                    </table>
                </td>
              </tr>
          </tbody>
        </table>
        <!-- END switch_forum_rules -->
       
       
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var vb_disable_ajax = parseInt("0", 10);
//]]>
</script>

<style id="wysiwyg_css" type="text/css">

.thead_smilies
{
   background: #5C7099 url(images/gradients/gradient_thead.gif) repeat-x top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   text-align: center;
}
.wysiwyg
{
   background: #{CLASS_ROW2};
   color: #{TEXT_COLOR};
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #738FBF;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 3px 6px 3px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control a:link
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: underline;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   border: 1px solid #0B198C;
}
.vbmenu_option
{
   background: #BBC7CE;
   color: #000000;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link
{
   color: #22229C;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited
{
   color: #22229C;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #8A949E;
   color: #FFFFFF;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}


</style>
<link rel="stylesheet" href="/wysiwyg/wysiwyg_editor.css" type="text/css" />
<style type="text/css">

.vBulletin_editor {
   background: #E1E1E2;
   padding: 6px;
}
.imagebutton {
   background: #E1E1E2;
   color: #000000;
   padding: 1px;
   border: none;
}
.ocolor, .ofont, .osize, .osmilie, .osyscoloar, .smilietitle {
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   border: 1px solid #FFFFFF;
}
.popup_pickbutton {
   border: 1px solid #FFFFFF;
}
.popup_feedback {
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
   border-right: 1px solid #FFFFFF;
}
.popupwindow {
   background: #FFFFFF;
}
#fontOut, #sizeOut, .popup_feedback div {
   background: #FFFFFF;
   color: #000000;
}
.alt_pickbutton {
   border-left: 1px solid #E1E1E2;
}
.popup_feedback input, .popup_feedback div
{
   border: 0 solid;
   padding: 0 2px;
   cursor: default;
   font: 11px tahoma;
   overflow: hidden;
}

</style>

<script src="/wysiwyg/wysiwyg_global.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/wysiwyg/wysiwyg_menu.js" type="text/javascript"></script>
<script src="/wysiwyg/wysiwyg_textedit.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var fontoptions = new Array("Arial", "Arial Black", "Arial Narrow", "Book Antiqua", "Century Gothic", "Comic Sans MS", "Courier New", "Fixedsys", "Franklin Gothic Medium", "Garamond", "Georgia", "Impact", "Lucida Console", "Lucida Sans Unicode", "Microsoft Sans Serif", "Palatino Linotype", "System", "Tahoma", "Times New Roman", "Trebuchet MS", "Verdana");
var sizeoptions = new Array(7, 9, 12, 18, 24, 29);
var smilieoptions = new Array();

var istyles = new Array(); istyles = { "pi_button_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ], "pi_button_hover" : [ "#C1D2EE", "#000000", "0", "1px solid #316AC5" ], "pi_button_normal" : [ "#E1E1E2", "#000000", "1px", "none" ], "pi_button_selected" : [ "#F1F6F8", "#000000", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_down" : [ "#98B5E2", "#316AC5", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_hover" : [ "#C1D2EE", "#316AC5", "0px", "1px solid #316AC5" ], "pi_menu_normal" : [ "#FFFFFF", "#000000", "0px", "1px solid #FFFFFF" ], "pi_popup_down" : [ "#98B5E2", "#000000", "0px", "1px solid #316AC5" ] };

var smiliewindow_x = 240;
var smiliewindow_y = 280;

var ignorequotechars = 1;

vbphrase["enter_list_type"] = "{ENTER_LIST_TYPE}";
vbphrase["enter_list_item"] = "{ENTER_LIST_ITEM}";
vbphrase["enter_link_url"] = "{ENTER_LINK_URL}";
vbphrase["enter_image_url"] = "{ENTER_IMAGE_URL}";
vbphrase["enter_email_link"] = "{ENTER_EMAIL_LINK}";

smilieoptions = {
'<div class="gensmall" style="font-weight:bold" align="center">Smilies</div>' : {
   {SMILEY_SELECT}
} };
//]]>
</script>

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<th class="thHead" colspan="2" height="25">
<div style="float:right"><input type="hidden" name="wysiwyg" id="vB_Editor_001_mode" value="1" /><input type="hidden" name="switchwysiwyg" value="1" /><input type="image" src="http://illiweb.com/fa/i/switch_wysiwyg.gif" name="switch_wysiwyg" onclick="document.post.switchwysiwyg.value='0';" alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}"> </div><strong>{L_POST_A}</strong>
</th>
</tr>
<!-- BEGIN switch_username_select -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="text" name="username" value="{USERNAME}" size="25" tabindex="1"></span></td>
</tr>
<!-- END switch_username_select -->
<!-- BEGIN switch_reasons -->
<tr>
   <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_REASON}</b></span></td>
   <td class="row2" width="78%"><span class="genmed">{REASON}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_reasons -->

<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<tr>
   <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
   <td class="row2" width="78%">
      <span class="genmed">
         <!-- BEGIN switch_username -->
         <input class="post" style="margin:1px 0;" type="text" name="username[]" value="{switch_privmsg.switch_username.USERNAME}" size="25" /><br />
         <!-- END switch_username -->
         <input class="post" style="margin:1px 0;" type="text" id="username" name="username[]" value="{USERNAME}" size="25" tabindex="1" /> 
         <img id="add_username" src="{ADD_USERNAME_IMG}" class="selectHover" alt="" /> 
         <input class="liteoption" type="button" id="find_user" value="{L_FIND_USERNAME}" />
      </span>
   </td>
</tr>
<!-- BEGIN switch_privmsg_friend -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.L_OR_FRIEND}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_friend.FRIEND_PM}</td>
</tr>
<!-- END switch_privmsg_friend -->
<!-- BEGIN switch_privmsg_group -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{switch_privmsg.switch_privmsg_group.L_OR_GROUP}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">{switch_privmsg.switch_privmsg_group.MASS_PM}</td>
</tr>
<!-- END switch_privmsg_group -->
<!-- END switch_privmsg -->

<!-- BEGIN switch_groupmsg -->
<tr>

   <td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_USERNAME}</b></span></td>
   <td class="row2" width="78%"><span class="genmed">{USERNAME}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_groupmsg -->
<!-- BEGIN switch_subject -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_SUBJECT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">
   <span class="gen">
      <input class="post" style="width:450px" type="text" name="subject" value="{SUBJECT}" size="45" maxlength="{TOPIC_TITLE_MAXLENGTH}" tabindex="2" title="{TOPIC_TITLE_LENGTH_EXPLAIN}">

      <!-- BEGIN switch_subject_color -->
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      input = document.getElementsByName('subject');
      //]]>
      </script>
      <select name="topic_color" onchange="input[0].style.color = topic_color.value;" style="margin-left:10px;">

      {switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_OPTIONS}

      </select>
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      input[0].style.color = '{switch_subject.switch_subject_color.TOPIC_TITLE_COLOR_DEFAULT}';
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_subject_color -->

   </span>
</td>
</tr>
<!-- END switch_subject -->

<!-- BEGIN switch_description -->
<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_DESCRIPTION}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%">
   <span class="gen">
      <input class="post" style="width:450px" type="text" name="description" value="{DESCRIPTION}" maxlength="{TOPIC_DESCRIPTION_MAXLENGTH}" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false;}" />
   </span>
</td>
</tr>
<!-- END switch_description -->

<!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1" valign="top"><span class="gen"><b>{L_ICON_TITLE}</b></span></td>
<td class="row2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<!-- BEGIN row -->
<tr>
<td nowrap="nowrap"><span class="gen"><!-- BEGIN cell --><label><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} id="post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label><!-- END cell --></span></td>
</tr>
<!-- END row -->
</table>
</td>
</tr>
<!-- END switch_icon_checkbox -->
<tr>
<td class="row1" valign="top">

<p><span class="gen"><b>{L_MESSAGE_BODY}</b></span></p>

   <!--<fieldset id="vB_Editor_001_smiliebox" title="Smilies">
   <table cellpadding="4" cellspacing="0" border="0" width="220" align="center">
   <tr>
      <td class="row1" align="center">
      <!-- BEGIN smilies_row --><!-- BEGIN smilies_col -->
      <img title="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_DESC}" id="vB_Editor_001_smilie_{smilies_row.smilies_col.SMILEY_ID}" src="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_IMG}" alt="{smilies_row.smilies_col.SMILEY_CODE}" border="0"> <b></b>
      <!-- END smilies_col --><!-- END smilies_row -->
      </td>
   </tr>
   </table>
   </fieldset>-->

   {L_SMILIES_PREVIEW_WYSIWYG}
</td>
<td class="row2" valign="top">

<table><tr><td>
<div id="vB_Editor_001" class="vBulletin_editor">

   <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
   <tr>
      <td id="vB_Editor_001_controls" class="controlbar" colspan="2">

         <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <tr>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_removeformat"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/removeformat.gif" width="21" height="20" alt="{REMOVE_TEST_FORMATTING}" /></div></td>
            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>

            <!-- BEGIN switch_set_font -->
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_fontname" title="{FONTS}">
               <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
               <tr>
                  <td class="popup_feedback"><div id="vB_Editor_001_font_out" style="width:91px"> </div></td>
                  <td class="popup_pickbutton"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
               </tr>
               </table>
            </div></td>
            <!-- END switch_set_font -->

            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_fontsize" title="{SIZES}">
               <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
               <tr>
                  <td class="popup_feedback"><div id="vB_Editor_001_size_out" style="width:25px"> </div></td>
                  <td class="popup_pickbutton"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
               </tr>
               </table>
            </div></td>


            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_forecolor" title="{COLORS}">
               <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
               <tr>
                  <td id="vB_Editor_001_color_out"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="" /><br /><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="vB_Editor_001_color_bar" alt="" style="background-color:black" width="21" height="4" /></td>
                  <td class="alt_pickbutton"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
               </tr>
               </table>
            </div></td>


            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_popup_smilie" title="{SMILIES}">
               <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
               <tr>
                  <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" alt="" width="21" height="20" /></td>
                  <td class="alt_pickbutton"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="" /></td>
               </tr>
               </table>
            </div></td>

            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_cut"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/cut.gif" width="21" height="20" alt="{CUT}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_copy"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/copy.gif" width="21" height="20" alt="{COPY}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_paste"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/paste.gif" width="21" height="20" alt="{PASTE}" /></div></td>

            <td width="100%"> </td>
            <td><div class="imagebutton" ><a href="{URL_SERVIMG}" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg.png" height="20" width="86" alt="{L_BBCODE_H}" id="servimg_img" title="{L_BBCODE_H}" onmouseover="this.src='http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg_over.png';" onmouseout="this.src='http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/servimg.png'" /></a></div></td>
            <td>
               <div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_resize_0_100"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_0.gif" width="21" height="9" alt="{DECREASE_SIZE}" /></div>
               <div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_resize_1_100"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/resize_1.gif" width="21" height="9" alt="{INCREASE_SIZE}" /></div>
            </td>

            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_switchmode"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/switchmode.gif" width="21" height="20" alt="{SWITCH_EDITOR_MODE}" /></div></td>

         </tr>
         </table>
         <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
         <tr>

            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_bold"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21" height="20" alt="{BOLD}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_italic"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21" height="20" alt="{ITALIC}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_underline"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21" height="20" alt="{UNDERLINE}" /></div></td>
            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifyleft"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyleft.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_LEFT}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifycenter"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifycenter.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_CENTER}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_justifyright"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/justifyright.gif" width="21" height="20" alt="{ALIGN_RIGHT}" /></div></td>

            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>


            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertorderedlist"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="{ORDERED_LIST}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertunorderedlist"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertunorderedlist.gif" width="21" height="20" alt="{UNORDERED_LIST}" /></div></td>

            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>


            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_createlink"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/createlink.gif" width="21" height="20" alt="{INSERT_LINK}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_unlink"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/unlink.gif" width="21" height="20" alt="{REMOVE_LINK}" /></div></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_email"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/email.gif" width="21" height="20" alt="{INSERT_EMAIL}" /></div></td>


            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_insertimage"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/insertimage.gif" width="21" height="20" alt="{INSERT_IMAGE}" /></div></td>

            <td><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/separator.gif" width="6" height="20" alt="" /></td>
            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_quote"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/quote.gif" width="21" height="20" alt="{QUOTE}" /></div></td>

            <td><div class="imagebutton" id="vB_Editor_001_cmd_wrap0_code"><img src="http://illiweb.com/fa/subsilver/wysiwyg/code.gif" width="21" height="20" alt="{CODE}" /></div></td>
         </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <tr valign="top">
      <td class="controlbar">
      <textarea class="post" name="message" id="vB_Editor_001_textarea" rows="10" cols="60" style="width:540px; height:250px" tabindex="1" dir="{S_CONTENT_DIRECTION}">{MESSAGE}</textarea></td>
   </tr>
   </table>
</div>
</td></tr>
</table>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
vB_Editor['vB_Editor_001'] = new vB_Text_Editor('vB_Editor_001', 1, '2', '1');

vBulletin_init();
//]]>
</script>
</td>

<!-- BEGIN edit_reason -->

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><strong>{edit_reason.L_EDIT_REASON}</strong></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="gen"><input class="post" style="width:450px" type="text" name="edit_reason" value="{edit_reason.EDIT_REASON}" maxlength="255"></span></td>
</tr>

<!-- END edit_reason -->

</tr>
{CODE_CONFIRM}
</table>
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr>
<td class="catBottom" colspan="2" align="center" height="28">
<input type="hidden" name="lt" value="{LAST_TOPIC_ID}" />
{S_HIDDEN_FORM_FIELDS}
<!-- BEGIN switch_preview -->
<input class="liteoption" type="submit" name="preview" value="{L_PREVIEW}" tabindex="5" /> 
<!-- END switch_preview -->
<!-- BEGIN switch_draft -->
 <input class="liteoption" type="submit" name="draft" value="{L_DRAFT}" tabindex="7" accesskey="d" /> 
<!-- END switch_draft -->
<!-- BEGIN switch_publish -->
  <input class="liteoption" type="submit" name="publish" value="{L_PUBLISH}" tabindex="8" accesskey="p" /> 
<!-- END switch_publish -->
 <input class="mainoption" type="submit" name="post" value="{L_SUBMIT}" tabindex="6" accesskey="s" />
</td>
</tr>
</table>
<br /><br />

<!-- BEGIN switch_roll_dice -->
<div id="rolldice" style="display:{ROLLDICE_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div id="rolldice_show" style="display:{ROLLDICE_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{ROLL_DICE_TITLE}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('rolldice');">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr>
</th></tr>
</table><tr><td class="row1">
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
         function add_dice(dice_number,dice,number)
         {
            var content = document.getElementById('post_dice').innerHTML;
            document.getElementById('dice_to_del').innerHTML = '';
            document.getElementById('dice_to_del').id = '';

            var new_tr = document.createElement('tr');
            new_tr.appendChild(document.createElement('td'));
            new_tr.firstChild.innerHTML = '<span class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #' + (dice_number + 1) + ' : </span><select name="post_dice_' + dice_number + '" id="post_dice_' + dice_number + '" value="' + dice + '">' + content + '</select><span class="postbody"> <label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_' + dice_number + '" id="nb_rolls" class="post" value="' + number + '" /> <span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(' + (dice_number + 1) + ',\'\',1);"><img src="http://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span></span>';
            document.getElementById('list_dice').lastChild.appendChild(new_tr);

            var select_dice = document.getElementById('post_dice_' + dice_number);
            if ( dice == '' )
            {
               select_dice.selectedIndex=0;
            }
            for ( var i = 1; select_dice.options[i]; i++ )
            {
               select_dice.options[i].selected = ( select_dice.options[i].value == dice );
            }
         }
      //]]>
      </script>
<label class="gen">
<table style="width:100%" id="list_dice"><tr><td>
   <span class="postbody">{ROLL_DICE_TITLE_LOW} #1 : </span>
   <select name="post_dice_0" id="post_dice">
      <option value="">-</option>
   <!-- BEGIN row_replace -->
      <option value="{switch_roll_dice.row_replace.DICE_ID}"{switch_roll_dice.row_replace.DICE_SELECTED}>{switch_roll_dice.row_replace.DICE_NAME}</option>
   <!-- END row_replace -->
   </select>
   <span class="postbody">
       <label for="nb_rolls">{switch_roll_dice.L_DICE_ROLLS} : </label><input type="text" size="2" maxlength="3" name="nb_rolls_0" id="nb_rolls" class="post" value="{switch_roll_dice.S_DICE_ROLLS_VALUE}" />
       <span id="dice_to_del"><a href="javascript:add_dice(1,'',1);"><img src="http://illiweb.com/fa/tabs_more.gif" alt="plus" /></a></span>
   </span>
   </td></tr>
</table>
</label></tr>
</table><br /><br />
</div>
{switch_roll_dice.DICE_SCRIPT}
<!-- END switch_roll_dice -->

<!-- BEGIN switch_attachment_list -->
<div id="attachments">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENTS}</b></span></td><td width="10"></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!-- BEGIN attachments -->
<tr>
<td width="22%" class="row1">
<span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span><br />
</td>
<td width="78%" class="row2">
<!-- BEGIN switch_is_orphan -->
<span class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_orphan.FILENAME}</span>  
<!-- END switch_is_orphan -->
<!-- BEGIN switch_is_not_orphan -->
<a href="{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.U_ATTACH_URL}" class="gen">{switch_attachment_list.attachments.switch_is_not_orphan.FILENAME}</a>  
<!-- END switch_is_not_orphan -->
<!-- BEGIN switch_can_delete -->
<input type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}" name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" /><br />
<!-- END switch_can_delete -->
</td>
</tr>
<tr>
<td width="22%" class="row1">
<span class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span>
</td>
<td width="78%" class="row2">
<!--textarea name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" cols="35" rows="3" style="width:100%">{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}</textarea><br />
<a href="{switch_attachment_list.attachments.U_ATTACH_URL}" class="gen">{switch_attachment_list.attachments.FILENAME}</a>  <input class="liteoption" type="submit" value="{L_ATTACHMENT_DELETE}" name="delete_file[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" /-->
<input class="post" type="text" id="filecomment{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}" name="comment_list[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}]" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" maxlength="255" style="width: 450px" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_ID}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_id]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.IS_ORPHAN}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][is_orphan]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.REAL_FILENAME}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][real_filename]" />
<input type="hidden" value="{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_COMMENT}" name="attachment_data[{switch_attachment_list.attachments.ATTACH_POS}][attach_comment]" />
</tr>

<!-- END attachments -->
</table>
</div>
<!-- END switch_attachment_list -->

<!-- BEGIN switch_attachment -->
<div id="attachment" style="display:{ATTACHMENT_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>

<div id="attachment_show" style="display:{ATTACHMENT_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_ADD}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('attachment')">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<tr>
<td class="row1">

<table class="forumline" width="100%" cellspacing="1" cellpadding="0" border="0">
<tr>
<td class="row1" colspan="2"><span class="gen">{L_ATTACHMENT_ADD_HELP}</span><br /><span class="info">{EXT_LIST}</span><br /></td>
</tr>

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_ATTACHMENT_FILENAME}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="file" id="fileupload" name="fileupload" value="" /><input type="submit" name="add_file" /> ({L_MAX_ATT_SIZE})</span></td>
</tr>

<tr>
<td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_ATTACH_COMMENT}</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed"><input class="post" type="text" style="width:450px" id="filecomment" name="filecomment" value="" maxlength="255" /></span></td>
</tr

</table>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_attachment -->

<div id="optionsitems" style="display:{OPTIONSITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
</table>
</div>
<div id="optionsitems_show" style="display:{OPTIONSITEMS_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_OPTIONS}</b></span></td>
<td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('optionsitems');">
<img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</th></tr>
<!-- BEGIN switch_topic_modif -->
   <!-- BEGIN switch_icon_checkbox -->
   <tr>
      <td class="row1"><label class="gen">{POST_ICON_TITLE}</label></td>
      <td class="row2">
         <!-- BEGIN row -->
            <!-- BEGIN cell -->
            <label class="gen"><input type="radio" name="post_icon" value="{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" id="post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}" {switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_CHECKED} /> <span onclick="document.forms['post'].post_icon_{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_ID}.checked=true;">{switch_topic_modif.switch_icon_checkbox.row.cell.ICON_IMG}</span></label>
            <!-- END cell -->
         <!-- END row -->
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_icon_checkbox -->
<tr>
   <td class="row1"><label for="modif_topic_title" class="gen">{L_TOPIC_TITLE_MODIFY}</label></td>
   <td class="row2">
      <input type="text" name="modif_topic_title" id="modif_topic_title" value="{MODIF_TOPIC_TITLE}" class="gen" size="60" maxlength="60" />
      <!-- BEGIN switch_topic_button -->
       <input type="button" value="{L_SOLVED_WITHOUT_BRAKETS}" class="button" onclick="set_solved(this.form.elements['modif_topic_title'],'{L_SOLVED}');" style="display:none" id="button_solved" />
      <script type="text/javascript">//<![CDATA[
      document.getElementById('button_solved').style.display = 'inline';
      //]]>
      </script>
      <!-- END switch_topic_button -->
   </td>
</tr>
<!-- END switch_topic_modif -->
<tr>
<td class="row1" valign="top" width="22%">
<span class="gensmall">{HTML_STATUS}<br />
{BBCODE_STATUS}<br />
{SMILIES_STATUS}</span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="gen"> </span>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="1">
<!-- BEGIN switch_html_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_html"{S_HTML_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_HTML}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_html_checkbox --><!-- BEGIN switch_bbcode_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_bbcode"{S_BBCODE_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_BBCODE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_bbcode_checkbox --><!-- BEGIN switch_smilies_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="disable_smilies"{S_SMILIES_CHECKED} ></td>
<td><span class="gen">{L_DISABLE_SMILIES}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_smilies_checkbox --><!-- BEGIN switch_signature_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="attach_sig" {S_SIGNATURE_CHECKED}></td>
<td><span class="gen">{L_ATTACH_SIGNATURE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_signature_checkbox --><!-- BEGIN switch_notify_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="notify" {S_NOTIFY_CHECKED}></td>
<td><span class="gen">{L_NOTIFY_ON_REPLY}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_notify_checkbox --><!-- BEGIN switch_delete_checkbox -->
<tr>
<td><input type="checkbox" name="delete"></td>
<td><span class="gen">{L_DELETE_POST}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_delete_checkbox -->
<!-- BEGIN switch_type_toggle -->
<tr>
<td></td>
<td><span class="gen">{S_TYPE_TOGGLE}</span></td>
</tr>
<!-- END switch_type_toggle -->
</table>

</td>
</tr>
</table>
</div>

<!-- BEGIN switch_type_cal -->
<div id="calendaritems" style="display:{CALENDARITEMS_CLOSE}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
</table>
</div>
<div id="calendaritems_show" style="display:{CALENDARITEMS_OPEN}">
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
<tr><th class="thHead" colspan="2">
<table width="100%"><tr>
<td width="10"></td><td align="center"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR}</b></span></td><td width="10"><a href="javascript:ShowHideLayernew('calendaritems');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></a></td>
</tr></table>
</td></tr>
<tr><td class="row1" width="22%"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR_TITLE} :</b></span></td>
<td class="row2" width="78%"><span class="genmed">
{S_CALENDAR_DAY}{S_CALENDAR_MONTH}{S_CALENDAR_YEAR} 
<a href="javascript:void(0)" name="#" class="genmed" style="font-style:normal;font-weight:normal;" onClick="document.post.topic_calendar_day.value={TODAY_DAY};document.post.topic_calendar_month.value={TODAY_MONTH};document.post.topic_calendar_year.value={TODAY_YEAR};" />{L_TODAY}</a>
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_TIME} :</b></span></td>
<td class="row2"><span class="genmed">
<input name="topic_calendar_hour" type="post" maxlength="2" size="3" value="{CALENDAR_HOUR}" class="post" /> {L_HOURS}  
<input name="topic_calendar_min" type="post" maxlength="2" size="3" value="{CALENDAR_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
</span>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="row1"><span class="gen"><b>{L_CALENDAR_DURATION} :</b></span></td>
<td class="row2">
<span class="genmed">
<input name="topic_calendar_duration_day" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_DAY}" class="post" /> {L_DAYS}  
<input name="topic_calendar_duration_hour" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_HOUR}" class="post" /> {L_HOURS}  
<input name="topic_calendar_duration_min" type="post" maxlength="5" size="3" value="{CALENDAR_DURATION_MIN}" class="post" /> {L_MINUTES}
<input name="create_event" type="hidden" value="{CREATE_EVENT}" />
<input name="calendar_d" type="hidden" value="{CALENDAR_D}" />
</span>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<!-- END switch_type_cal -->
{POLLBOX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
<tr>
<td align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_TIMEZONE}</span></td>
</tr>
</table>
</form>
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" align="center">
<tr>
<td align="right" valign="top">{JUMPBOX}</td>
</tr>
</table>{TOPIC_REVIEW_BOX}


<!-- BEGIN switch_privmsg -->
<div id="find_username" class="jqmWindow"></div>

<script src="{JS_DIR}jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script>
<!-- END switch_privmsg -->
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(function(){
<!-- BEGIN switch_privmsg -->
   privmsg_add_username('{U_SEARCH_USER}', '<br /><span class="genmed"><input class="post" style="margin:1px 0" type="text" name="username[]" size="25" /></span>');
<!-- END switch_privmsg -->
<!-- BEGIN switch_image_resize -->
   resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} });
<!-- END switch_image_resize -->
});
//]]>
</script>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 3/12/2011, 21:51
avatar
avatar

Admin

Css
Code:
/**
* vBulletin 3.8.4 CSS
* Style: '[LD]NewSemester2'; Style ID: 19
*/
body
{
   background: #eeeeee url('http://i46.servimg.com/u/f46/16/86/27/17/iaza1910.jpg') center top no-repeat;
   color: #333333;
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 0px 0px 0px 0px;
   padding: 0px;
}
a:link, body_alink
{
   color: #009999;
   text-decoration: none;
}
a:visited, body_avisited
{
   color: #009999;
   text-decoration: none;
}
a:hover, a:active, body_ahover
{
   background: transparent;
   color: #FF0033;
   text-decoration: underline;
}
.page
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
td, th, p, li
{
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.tborder
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
   border: 1px #8a8a8a ;
   border-style: dashed ;
}
.tcat, td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom, td.rowpic
{
   background: #ffffff url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/14/21/78/tcat11.gif) no-repeat top left;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 35px 10px 20px 200px;
}
.tcat a:link, .tcat_alink
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:visited, .tcat_avisited
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.tcat a:hover, .tcat a:active, .tcat_ahover
{
   color: #99FF00;
   text-decoration: none;
}
.thead, th
{
   background: #ffffff url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/14/21/78/thead10.gif') no-repeat top right;
   color: #333333;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding-left:50px;
}
.thead a:link, .thead_alink
{
   color: #333333;
}
.thead a:visited, .thead_avisited
{
   color: #333333;
}
.thead a:hover, .thead a:active, .thead_ahover
{
   color: #FFFF00;
}
.tfoot
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
.tfoot a:link, .tfoot_alink
{
   color: #333333;
}
.tfoot a:visited, .tfoot_avisited
{
   color: #333333;
}
.tfoot a:hover, .tfoot a:active, .tfoot_ahover
{
   color: #FF6600;
}
.alt1, .alt1Active
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
.alt2, .alt2Active
{
   background: #f6f6f6;
   color: #333333;
   border: 1px dotted #CFD3D5;
}
.inlinemod
{
   background: #FFFFCC;
   color: #333333;
}
.wysiwyg
{
   background: #f7f7f7;
   color: #333333;
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   margin: 5px 10px 10px 10px;
   padding: 0px;
}
.wysiwyg a:link, .wysiwyg_alink
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:visited, .wysiwyg_avisited
{
   color: #22229C;
}
.wysiwyg a:hover, .wysiwyg a:active, .wysiwyg_ahover
{
   color: #FF4400;
}
textarea, .bginput
{
   font: 10pt verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.bginput option, .bginput optgroup
{
   font-size: 10pt;
   font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.button
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
select
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
option, optgroup
{
   font-size: 11px;
   font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.smallfont
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.time
{
   color: #666686;
}
.navbar
{
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.highlight
{
   color: #FF0000;
   font-weight: bold;
}
.fjsel
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
}
.fjdpth0
{
   background: #F7F7F7;
   color: #333333;
}
.panel
{
   background: #fafafa;
   color: #333333;
   padding: 10px;
   border: 2px outset;
}
.panelsurround
{
   background: #d0d0d0;
   color: #333333;
}
legend
{
   color: #22229C;
   font: 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
}
.vbmenu_control
{
   background: #ffffff url(http://i44.servimg.com/u/f44/15/14/21/78/tcat11.gif) no-repeat top right;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 35px 5px 20px 5px;
}
.vbmenu_control a:link, .vbmenu_control_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:visited, .vbmenu_control_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control a:hover, .vbmenu_control a:active, .vbmenu_control_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_popup
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
   border: 1px solid #dfdfdf;
}
.vbmenu_option
{
   background: #FFFFFF;
   color: #333333;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_option a:link, .vbmenu_option_alink
{
   color: #333333;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:visited, .vbmenu_option_avisited
{
   color: #333333;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_option a:hover, .vbmenu_option a:active, .vbmenu_option_ahover
{
   color: #FF0033;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite
{
   background: #00CCFF;
   color: #FFFFFF;
   font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   white-space: nowrap;
   cursor: pointer;
}
.vbmenu_hilite a:link, .vbmenu_hilite_alink
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:visited, .vbmenu_hilite_avisited
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_hilite a:hover, .vbmenu_hilite a:active, .vbmenu_hilite_ahover
{
   color: #FFFFFF;
   text-decoration: none;
}
/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 14pt; }

/* ***** small padding on 'thead' elements ***** */
td.thead, th.thead, div.thead { padding: 4px; }

/* ***** basic styles for multi-page nav elements */
.pagenav a { text-decoration: none; }
.pagenav td { padding: 2px 4px 2px 4px; }

/* ***** de-emphasized text */
.shade, a.shade:link, a.shade:visited { color: #777777; text-decoration: none; }
a.shade:active, a.shade:hover { color: #FF4400; text-decoration: underline; }
.tcat .shade, .thead .shade, .tfoot .shade { color: #DDDDDD; }

/* ***** define margin and font-size for elements inside panels ***** */
.fieldset { margin-bottom: 6px; }
.fieldset, .fieldset td, .fieldset p, .fieldset li { font-size: 11px; }
.vbmenu_control2
{
   background: transparent;
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 6px 6px 6px 6px;
   white-space: nowrap;
}
.vbmenu_control2 a:link
{
   color: #bfbfbf;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control2 a:visited
{
   color: #bfbfbf;
   text-decoration: none;
}
.vbmenu_control2 a:hover, .vbmenu_control2 a:active
{
   color: #ffffff;
   text-decoration: none;
}
.toppostbit
{
   background: url('http://i44.servimg.com/u/f44/15/14/21/78/toppos10.gif');
   color: #FFFFFF;
   font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
   padding: 1px 6px 7px 6px;
   white-space: nowrap;
}

/* lastpost-------------------------------------------------------------*/
.lastpost a:link{ float: left; }
.lastpost a:visited{ float: left; } 
.lastpost a {float:left;}
 .lastpost a {float: left;padding: 2px;}
.menuout {
background-repeat: no-repeat;
background-position: left top;
height: 58px;
}
.menuover {
background-repeat: no-repeat;
background-position: left bottom;
height: 58px;
cursor: pointer;
}

/* Login icons-------------------------------------------------------------*/
#password, #username{
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
padding:1px 1px 1px 16px;
width:100px;
}
#password {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/pass9610.png) no-repeat scroll left center; }
#username {
background:#FFFFFF url(http://i28.servimg.com/u/f28/15/68/89/57/id966810.png) no-repeat scroll left center; }
input.mainoption, input[type=submit], input[type=text], input[type=password], select, textarea{
  background: #FFF;
  color: #000;    border:1px solid #CCC;
  }

.chatbox td.catBottom {
padding-top: 5px !important;
}


#smallrum{padding: 0.4em 1em;margin: 3px 1px;
background: #FFFFFF none;
   -moz-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;
   -webkit-box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;box-shadow: -2px 2px 2px #FFFFFF;color:

#FFFFFF;}.modnew img{max-width: 50px; max-height: 30px;}
#smallrum a.gensmall {
display: inline-block;
text-align: left;
width: 145px;
}


.code, .quote {
position: relative;
padding: 5px;
font-family: Arial;
font-size: 11px;
color: #858585;
background-color: white;
border: 1px solid #1675bc;
-moz-border-radius: 0 5px 5px 5px;
-webkit-border-radius: 0 5px 5px 5px;
border-radius: 0 5px 5px 5px;}
.postbody, .signature_div{
    font-size : 12px;
    line-height: 18px}
div.postbody{
   background: transparent url(http://i41.servimg.com/u/f41/16/71/67/11/box-sh10.gif) no-repeat 0% 100%;
font-size: 12px;
padding-bottom: 9px;
    line-height: 18px}
div.postbody dl{background: white;
border: 1px solid #E0E0E0;
display: block;
list-style: none;
margin: 0px;
padding: 4px;}.clear {
   clear: both;
   }span a.mainmenu {
border:1px solid #dbdbdb;
display:inline-block;
margin-top:10px;
background:#F4F5F4 url(/users/2211/12/43/96/album/tabbg110.png);
-moz-border-radius:2px;
border-radius:2px;
padding:4px 5px;
}

.mainmenu {
font-size:12px;
font-weight:700;
color:#000;
}

a.mainmenu {
text-decoration:none;
color:#069;
padding:2px;
}

.sig-content img {
max-height:330px;
max-width:330px;
}

#tooltip {
max-width:50% !important;
color:#000;
background:#ffeb90 none;
_background-image:none;
-moz-box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;
-webkit-box-shadow:-2px 2px 2px #c8c8c8;
font-size:0.8em;
text-align:left;
padding:0;
}

* html #tooltip {
width:30%;
}

#tooltip * {
margin:2px 5px 2px 8px;
}

#tooltip ul {
padding:0 0 0 20px;
}

#tooltip dl {
clear:both;
position:relative;
margin-bottom:10px;
}

#tooltip dt {
float:left;
border:medium none;
padding-top:3px;
width:50%;
}

#tooltip dd {
margin-left:50%;
padding-left:5px;
vertical-align:top;
}

#tooltip p.header {
font-size:13px;
color:green;
background:#ffeb90 repeat;
font-weight:700;
border-bottom:1px solid #fff;
margin:0;
padding:1px 5px;
}

#tooltip p {
color:#666;
font-size:11px;
text-align:left;
padding:6px;
}/* Quan tang am nhac */
#vds_nhaplieu{
font: 12pt Tahoma, Arial;
opacity: 0.9;filter: alpha(opacity=90);
position:fixed;
left:30%;
top:50px;
overflow:hidden;
background-color:#000;
padding:5px;
width:400px;
border:10px solid #5E9EFF;
z-index: 999;}

.an{display:none}

.khungqtanvds{
margin:2px;
width:99%;
height:62px;
}

.qtantdytvds{
font: 12pt Tahoma, Arial;
width:98%;
height:110px;
position:relative;
}

.botrongoc{border-radius:33px}

.ds1vds{
display:none;
overflow:auto;
z-index: 999;
opacity: 0.5;filter: alpha(opacity=50);
background-color:#bce82c;
overflow:auto;
padding:3px;
max-height:400px;
position:absolute;
border:2px solid green;
height:150px;
width:393px;
right:40px;
top:115px;
}

.anhienlck{
background-color: #000;
z-index: 999;
width:400px;
position:absolute;
right:40px;
bottom:30px;
border:3px solid #000;
}

.qtan1vds{
background:#bce82c url(http://i49.servimg.com/u/f49/16/29/88/81/music-10.png) no-repeat;
position:relative;
width:400px;
height:66px;
}

.lck1vds{
display:none;
word-wrap:break-word;
width:95%;
overflow:auto;
height:200px;
margin-top:20px;
padding:5px;
position:relative;
bottom:15px;
}

.tdyt1vds{
z-index: 99;
background:#000000 url(http://i48.servimg.com/u/f48/13/58/60/43/bgqtan10.png) top left no-repeat;
padding:10px 2px 2px 2px;
width:100%;
height:50px;
display:block;
position:absolute;
left:0px;
bottom:0px;
border:3px solid #ff0000;
}

.nutbam_vds{z-index: 999;position:absolute;right:-5px;bottom:5px;width:30px;height:58px;background-color:#5E9EFF;}
.nutlck{z-index: 999;position:absolute;right:7px;top:7px;cursor:pointer;}
.nutdsn{z-index: 999;position:absolute;right:7px;bottom:7px;cursor:pointer;}
.qtantdyt_new{z-index: 999;position:absolute;right:447px;bottom:33px;cursor:pointer;}

a.dsnhac, a.dsnhac:link{
font-weight: bold;
font-size: 12px;
display:block;
color:#4317d3;padding:1px 20px;
transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;
}
a.dsnhac:hover{transform: scale(1.1); -webkit-transform: scale(1.1); -moz-transform: scale(1.1);}

#vds_cuon{margin:2px;text-align:right}

#thongtinnguoigui{
overflow:hidden;
border-radius:10px 10px 0 0;
opacity: 0.3;filter: alpha(opacity=30);
background-color:#000;
border:3px solid #ff0000;
position:absolute;
bottom:65px;
left:20px;
width:200px;
height:15px;
padding:5px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
transition-delay: 1s; -webkit-transition-delay: 1s; -moz-transition-delay: 1s;
}
#thongtinnguoigui:hover{
overflow:auto;
opacity: 1;filter: alpha(opacity=100);
height:150px;
transition: all 2s ease; -webkit-transition: all 2s ease; -moz-transition: all 2s ease;
}

#qtloadingvds{
z-index: 999;
position:absolute;
left:77px;
top:-11px;
padding:2px;
border:2px solid #000;
background-color:#ff0000;
}

#vds_tenck,#vds_flash,#vds_nlck,#vds_guiden,#vds_ntdyt,#vds_thoat{background-color:#fbff8f}
#vds_qtgui{background-color:#ff0000;}

.cao_video{height:300px;}
/* end qua tang am nhac */

/* Top posters (%) + Recent topics*/

 #tooltip {
    padding:0;
    max-width: 50% !important;
    color: #000;
  background: #cfe0fa none  ;
  _background-image: none;
border: 2px #fff solid; -moz-border-radius: 3px;border-radius: 3px;
    font-size:0.8em;text-align: left;
}

* html #tooltip {
    width: 30%;
}
#tooltip * {
    margin:2px 5px 2px 8px;
}
#tooltip ul {
    padding: 0px 0px 0px 20px;
}
#tooltip dl {
    clear:both;
    position:relative;
    margin-bottom: 10px;
}
#tooltip dt {
    float:left;
    border: medium none;
    padding-top: 3px;
    width: 50%;
}
#tooltip dd {
    margin-left: 50%;
    padding-left: 5px;
    vertical-align: top;
}
#tooltip p.header {
    margin:0;
    font-size:13px;
    color: green;
    padding: 1px 5px;
    background: #cfe0fa repeat;
    font-weight: bold;
    border-bottom:0px;
}

#tooltip p {
    padding: 6px;
    color: #666666;
    font-size:11px;text-align: left;
}
.title_small{padding: 2px;
border-bottom: 1px #DBDBDB dashed;
font-size: 10px;
font-style: italic;}
/* end Top posters (%) + Recent topics*/

/* resize avata chu ky */
.avatar9x img {
width:160px;
}

.forumline {
    background-color: #FFFFFF;
    border: 1px dashed #8A8A8A;
}
/* resize avata chu ky */

/* Quotes, Spoilers */
.quote{
    background-color: #FAFAFA;
color: #444;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 11px;
line-height: 125%;
padding: 7px;}
div.postbody table{background: #FFFBC3 none;
border: 1px dashed #FF9C00;}
div.postbody table span.genmed{color:#777777;display:block;padding: 6px 30px 13px 30px;background: #fffbc3 url(http://cdn1.iconfinder.com/data/icons/fatcow/16x16_0440/folder_add.png) no-repeat 5px 8px;font: bold 18px Courier New}
/* end Quotes, Spoilers*/
l.thongtintv {
position:relative;
left:0px;
color: #000000;
}
.thongtintv:hover {
left:15px;
transition: all 1s ease; -webkit-transition: all 1s ease; -moz-transition: all 1s ease;
transform: scale(1.2); -webkit-transform: scale(1.2); -moz-transform: scale(1.2);
}
.thongtintv {
background-color: #FFFFFF;
margin:1px 3px 2px 1px;
padding:1px 5px;
border:1px solid #CCCCCC;
}

/*************/
#text_editor_textarea {
background: white url(http://diendan.4allvn.info/users/2213/24/46/69/album/11-7910.gif) no-repeat bottom right;
border: 1px solid #BCBCBC;
border-radius: 5px;
-moz-border-radius: 5px;
-webkit-border-radius: 5px;
padding: 2px;
}

#quick_reply #text_editor_controls table {
width:500px;
}
#quick_reply #text_editor_controls {
background: url('http://img164.imageshack.us/img164/4558/bannerngang42.gif') top left;
background-repeat: no-repeat;
padding: 10px 0 20px 40px;
margin-bottom: 5px;
margin-right: 0;}
#quick_reply #text_editor_controls button.button2, #quick_reply #text_editor_controls  input.button2 {
background: none !important;
border: none !important;
padding: 2px 1px;
}

.mainbox{
height:245px;
overflow:hidden;
}
.tooltipsy{
font-style:italic;
padding:5px;
width:auto;
color:#ffffff;
background-color:#000000;
border:1px solid #8A8A8A;
box-shadow: 2px 2px 2px #8A8A8A;
}
.mainmenu img {display:none;}

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 3/12/2011, 21:57
avatar
avatar

Admin

viewforum_body
Code:
{BOARD_INDEX}
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>
      <td align="left" valign="middle" width="50">
         <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
         <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
         <!-- END switch_user_authpost -->
      </td>
      <td class="nav" valign="middle" width="100%"><div class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC}</div></td>
      <td class="gensmall" align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap">
         <span class="nav">
            <script type="text/javascript">//<![CDATA[
               var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
               var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
               var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
               var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
               insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&f={FORUM_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES});
            //]]>
              </script>
         </span>
      </td>
   </tr>
</table>
{TOPICS_LIST_BOX}
<div id="info_open" style="display:''">
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="row1" align="left" valign="top"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
         <td class="row1" align="right" valign="top"><span class="gensmall">{S_WATCH_FORUM}</span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2" colspan="2" valign="top"><span class="gensmall"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="150"><span class="gensmall"><b>{L_MODERATOR}:</b></span></td>
         <td class="row1" valign="top"><span class="gensmall">{MODERATORS}</span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2" valign="top" width="150"><span class="gensmall">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td>
         <td class="row1" valign="top"><span class="gensmall">{S_AUTH_LIST}</span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><div class="nav"> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</div></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>

<div id="info_close" style="display:none">
   <table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
      <tr>
         <td class="row1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="gensmall"><a href="{U_MARK_READ}">{L_MARK_TOPICS_READ}</a></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="row2" colspan="2" valign="top"><span class="gensmall"><b>{LOGGED_IN_USER_LIST}</b></span></td>
      </tr>
      <tr>
         <td class="catBottom" colspan="2" height="28">
            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
               <tr>
                  <td class="nav" valign="middle" width="100%"><span class="nav"> <a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC_SECOND}</span></td>
                  <td align="right" valign="middle"><span class="gensmall"><a href="javascript:ShowHideLayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0" /></a></span></td>
               </tr>
            </table>
         </td>
      </tr>
   </table>
</div>
   <form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">
<table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center">
   <tr>

         <td align="left" valign="middle" width="50">
            <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}1" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" border="0" /></a>
            <!-- END switch_user_logged_in -->
         </td>
         <td align="right" nowrap="nowrap"><span class="gensmall">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}" /></span></td>

   </tr>
   <!-- BEGIN switch_legend -->
   <tr>
      <td colspan="2">
         <table border="0" cellpadding="6" cellspacing="2" align="center">
            <tr>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_NEW_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_NEW_IMG}</span>
               </td>
               <td>
                  <img src="{FOLDER_IMG}" alt="{L_FOLDER_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_HOT_IMG}" alt="{L_FOLDER_HOT_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_HOT_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_LOCKED_IMG}" alt="{L_FOLDER_LOCKED_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_LOCKED_IMG}</span>
               </td>
               <td valign="top">
                  <img src="{FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" alt="{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_GLOBAL_ANNOUNCE_IMG}</span><br />
                  <img src="{FOLDER_STICKY_IMG}" alt="{L_FOLDER_STICKY_IMG}" border="0" /> <span class="gensmall">{L_FOLDER_STICKY_IMG}</span><br />
               </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
   <!-- END switch_legend -->
</table>
      </form>

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum