TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 30/8/2010, 13:16
avatar
avatar

AdminĐầu tiên chèn đoạn sau vào CSS

Code:
#mudimPanel {display: none;}
.tipsy { padding: 5px; font-size: 10px; opacity: 0.9; filter: alpha(opacity=90); background-repeat: no-repeat; }
  .tipsy-inner { padding: 4px 5px; background-color: black; color: white; max-width: 600px; text-align: center; }
 
.tipsy-north { background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: top center; }
  .tipsy-south {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: bottom center; }
  .tipsy-east {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: right center; }
  .tipsy-west {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: left center; }

#bar_bottom {
position: fixed;
bottom: 0px;
left: 20px;
right: 20px;
height: 25px;
padding:0px;
margin:0px;
vertical-align:bottom;
background:#E7DFE7 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0  repeat-x;
border-left:1px solid #b5b5b5;
border-right:1px solid #b5b5b5;
}
.ntmin, .ntmin:hover {
  float: right;
  width: 18px;
  height: 18px;
  background: transparent url(http://css.me.zdn.vn/images/notifications/ntmin.gif) no-repeat 0 0;
  cursor: pointer;
}
.ntmin:hover {
  background-position: -18px 0;
}

.bar_float {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; border-right:1px solid #b5b5b5;text-decoration: none}
.bar_float a{padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none}
.bar_float a:hover{padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff

url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap;

border:0px}

.bar_float1 {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; font-size:11px; color:#000000; text-decoration: none}
.bar_float1 a{text-decoration:none; color:#000000;font-size:11px; padding:10px 5px 5px 5px; border:0px}

.bar_float1
a:hover{font-size:11px; color:green; padding:10px 5px 5px 5px;
background:#ffffff
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px}

.bar_float2 {float:right; padding:5px 0px 2px 0px; border-left:1px solid #b5b5b5; text-decoration: none}
.bar_float2 a {padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none}
.bar_float2
a:hover {padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px}
.bar_contents {padding-top:5px; text-align:center; text-decoration: none}
.c3z_notice_box
{ background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;}
.c3z_notice_box_head
{ background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;}

Tiếp đó chèn đoạn sau vào cuối footer
Code:

<script src="http://scriptfm.googlecode.com/files/tipsy.js" type="text/javascript"></script>
<!-- c3z Facebook BAR -->
<style>
#mudimPanel {display: none;}
body { font: 12px/1.4 Arial, Helvetica, sans-serif; color: #484848; }
.tipsy { padding: 5px; font-size: 10px; opacity: 0.9; filter: alpha(opacity=90); background-repeat: no-repeat; }
  .tipsy-inner { padding: 4px 5px; background-color: black; color: white; max-width: 600px; text-align: center; }
 
.tipsy-north { background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: top center; }
  .tipsy-south {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: bottom center; }
  .tipsy-east {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: right center; }
  .tipsy-west {
background-image:
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif);
background-position: left center; }

#bar_bottom {
position: fixed;
bottom: 0px;
left: 20px;
right: 20px;
height: 25px;
padding:0px;
margin:0px;
vertical-align:bottom;
background:#E7DFE7 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0  repeat-x;
border-left:1px solid #b5b5b5;
border-right:1px solid #b5b5b5;
}
.ntmin, .ntmin:hover {
  float: right;
  width: 18px;
  height: 18px;
  background: transparent url(http://css.me.zdn.vn/images/notifications/ntmin.gif) no-repeat 0 0;
  cursor: pointer;
}
.ntmin:hover {
  background-position: -18px 0;
}

.bar_float {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; border-right:1px solid #b5b5b5;text-decoration: none}
.bar_float a{padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none}
.bar_float a:hover{padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff

url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap;

border:0px}

.bar_float1 {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; font-size:11px; color:#000000; text-decoration: none}
.bar_float1 a{text-decoration:none; color:#000000;font-size:11px; padding:10px 5px 5px 5px; border:0px}

.bar_float1
a:hover{font-size:11px; color:green; padding:10px 5px 5px 5px;
background:#ffffff
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px}

.bar_float2 {float:right; padding:5px 0px 2px 0px; border-left:1px solid #b5b5b5; text-decoration: none}
.bar_float2 a {padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none}
.bar_float2
a:hover {padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff
url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif)
0 0  repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px}
.bar_contents {padding-top:5px; text-align:center; text-decoration: none}
</style>

<script type='text/javascript'>
  $(function() {
    $('#c3z_bar_0').tipsy({gravity: 'w'});
    $('#c3z_bar_1').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_2').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_3').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_4').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_5').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_6').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_7').tipsy({gravity: 'w'});
    $('#c3z_bar_8').tipsy({gravity: 'w'});
    $('#c3z_bar_9').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_10').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_reg').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_11').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_12').tipsy({gravity: 'e'});
    $('#c3z_bar_13').tipsy({gravity: 'e'});
    $('#c3z_bar_14').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_15').tipsy({gravity: 's'});
    $('#c3z_bar_16').tipsy({gravity: 'e'});
  });
</script>

<div id="bar_bottom" style="width: %65; bottom: 0px;">
<div class="bar_float" style="width: %5;">
<a
href="/" id='c3z_bar_0' title="Về trang chủ Diễn đàn!"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a></div>
<div class="bar_float" style="width: %75;">
<a
id='c3z_bar_15' title="RSS!" href="/feed"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a><a
href="/contact.forum" id='c3z_bar_4' title="Liên hệ!"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a><a
href="/memberlist.forum" id='c3z_bar_6' title="Danh sách thành
viên!"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a><a
href="/stats.htm" id='c3z_bar_11' title="Thống kê diễn đàn!"
target="_blank"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a><a id='c3z_bar_14'
title="Tìm kiếm bài viết!" target="_blank"
href="/search.forum"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a></div>

<div class="bar_float1" style="width: %70"><!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
<a href="/msg.forum?folder=inbox" id='c3z_bar_1' title="Hộp tin nhắn cá nhân!"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Hộp tin nhắn</a><a
href="/msg.forum?mode=post" id='c3z_bar_2' title="Gửi tin cho thành
viên khác !"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Gửi tin nhắn</a><a
href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes"
id='c3z_bar_9' title="Danh sách bạn/thù !..."><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Friends &
Foes</a><a id='c3z_bar_10'  title="Tùy chỉnh giao diện cá
nhân"
href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Tùy chọn cá
nhân</a><!-- END switch_user_logged_in -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
<a
href="profile.forum?mode=register" id='c3z_bar_reg' title="Đăng kí tài
khoản mới..."><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Bạn chưa đăng
nhập</a><span><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /> Hiển thị tốt nhất trên Firefox,
Google Chrome</span>
<!-- END switch_user_logged_out -->

</div>
<!-- cn notice js-->
<script language="javascript">
function cn_toggle_box(boxid)
{
if (document.getElementById(boxid).style.display == 'none')
{
document.getElementById(boxid).style.display = 'inline';
}
else
{
document.getElementById(boxid).style.display = 'none';
}
}
</script>
<!-- /cn notice js-->

<div class="bar_float2">
<a
onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');" style="cursor: pointer;"
id='c3z_bar_12' title="Thông báo!"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a></div><div
class="bar_float2"><a id='c3z_bar_13' title="Bài viết mới nhất!"
href="/search.forum?search_id=activetopics"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a>
</div><div
class="bar_float2"><a id='c3z_bar_16' title="Chỉnh sửa thông tin
cá nhân!"
href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=informations"><img
src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif"
width="16" height="16" border="0" /></a>
</div>
</div>

<!-- cn notice box-->
<style>
.c3z_notice_box
{ background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;}
.c3z_notice_box_head
{ background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;}
</style>
<div
class="c3z_notice_box" id="cn_notice_box" style="display: none;
position: fixed; bottom: 24px; right: 20px; width: 210px;">

<div class="c3z_notice_box_head">

<span
class="ntmin" style="float: right; cursor: pointer; padding-top: 4px"
onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');"> </span>
<span class="smallfont"><font size="1"><b>• Thông báo</b></font></span>
</div>
<div style="padding: 4px; border: 0px solid #E7DFE7;" width="200">
<span class="smallfont">
<font size="1">
<b>• Forumotion</b>
  <a href="/forum-f34/">• Forumotion Skin</a><br>
  <a href="/forum-f57/">• Skin Gallery</a><br>
  <a href="/forum-f27/">• Tips - Mods - Code</a><br>
  <a href="/forum-f29/">• Q & A</a><br>
</font>
</span>
</div>
</div>
<!-- /cn notice box-->
<!-- c3z Facebook BAR -->
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 19/9/2011, 14:33
avatar
avatar

Admin

Css
Code:

#mudimPanel {display: none;} .tipsy { padding: 5px; font-size: 10px; opacity: 0.9; filter: alpha(opacity=90); background-repeat: no-repeat; } .tipsy-inner { padding: 4px 5px; background-color: black; color: white; max-width: 600px; text-align: center; } .tipsy-north { background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); background-position: top center; } .tipsy-south { background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); background-position: bottom center; } .tipsy-east { background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); background-position: right center; } .tipsy-west { background-image: url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif); background-position: left center; } #bar_bottom { position: fixed; bottom: 0px; left: 20px; right: 20px; height: 25px; padding:0px; margin:0px; vertical-align:bottom; background:#E7DFE7 url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0 repeat-x; border-left:1px solid #b5b5b5; border-right:1px solid #b5b5b5; } .ntmin, .ntmin:hover { float: right; width: 18px; height: 18px; background: transparent url(http://css.me.zdn.vn/images/notifications/ntmin.gif) no-repeat 0 0; cursor: pointer; } .ntmin:hover { background-position: -18px 0; } .bar_float {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; border-right:1px solid #b5b5b5;text-decoration: none} .bar_float a{padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none} .bar_float a:hover{padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0 repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px} .bar_float1 {float:left; padding:5px 0px 2px 0px; font-size:11px; color:#000000; text-decoration: none} .bar_float1 a{text-decoration:none; color:#000000;font-size:11px; padding:10px 5px 5px 5px; border:0px} .bar_float1 a:hover{font-size:11px; color:green; padding:10px 5px 5px 5px; background:#ffffff url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0 repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px} .bar_float2 {float:right; padding:5px 0px 2px 0px; border-left:1px solid #b5b5b5; text-decoration: none} .bar_float2 a {padding:9px 5px 5px 5px; border:0px; text-decoration: none} .bar_float2 a:hover {padding:9px 5px 5px 5px; background:#ffffff url(http://illiweb.com/fa/pbucket.gif) 0 0 repeat-x; text-decoration:none; white-space:nowrap; border:0px} .bar_contents {padding-top:5px; text-align:center; text-decoration: none} .c3z_notice_box { background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;} .c3z_notice_box_head { background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;}

-Tiếp đó chèn đoạn sau vào cuối Overal_footer:

Code:
<script src="http://scriptfm.googlecode.com/files/tipsy.js" type="text/javascript"></script> <!-- c3z Facebook BAR --> <script type='text/javascript'> $(function() { $('#c3z_bar_0').tipsy({gravity: 'w'}); $('#c3z_bar_1').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_2').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_3').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_4').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_5').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_6').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_7').tipsy({gravity: 'w'}); $('#c3z_bar_8').tipsy({gravity: 'w'}); $('#c3z_bar_9').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_10').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_reg').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_11').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_12').tipsy({gravity: 'e'}); $('#c3z_bar_13').tipsy({gravity: 'e'}); $('#c3z_bar_14').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_15').tipsy({gravity: 's'}); $('#c3z_bar_16').tipsy({gravity: 'e'}); }); </script> <div id="bar_bottom" style="width: %65; bottom: 0px;"> <div class="bar_float" style="width: %5;"> <a href="/" id='c3z_bar_0' title="Về trang chủ Diễn đàn!"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a></div> <div class="bar_float" style="width: %75;"> <a id='c3z_bar_15' title="RSS!" href="/feed"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a><a href="/contact.forum" id='c3z_bar_4' title="Liên hệ!"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a><a href="/memberlist.forum" id='c3z_bar_6' title="Danh sách thành viên!"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a><a href="/stats.htm" id='c3z_bar_11' title="Thống kê diễn đàn!" target="_blank"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a><a id='c3z_bar_14' title="Tìm kiếm bài viết!" target="_blank" href="/search.forum"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a></div> <div class="bar_float1" style="width: %70"><!-- BEGIN switch_user_logged_in --> <a href="/msg.forum?folder=inbox" id='c3z_bar_1' title="Hộp tin nhắn cá nhân!"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Hộp tin nhắn</a><a href="/msg.forum?mode=post" id='c3z_bar_2' title="Gửi tin cho thành viên khác !"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Gửi tin nhắn</a><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes" id='c3z_bar_9' title="Danh sách bạn/thù !..."><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Friends & Foes</a><a id='c3z_bar_10' title="Tùy chỉnh giao diện cá nhân" href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Tùy chọn cá nhân</a><!-- END switch_user_logged_in --> <!-- BEGIN switch_user_logged_out --> <a href="profile.forum?mode=register" id='c3z_bar_reg' title="Đăng kí tài khoản mới..."><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Bạn chưa đăng nhập</a><span><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /> Hiển thị tốt nhất trên Firefox, Google Chrome</span> <!-- END switch_user_logged_out --> </div> <!-- cn notice js--> <script language="javascript"> function cn_toggle_box(boxid) { if (document.getElementById(boxid).style.display == 'none') { document.getElementById(boxid).style.display = 'inline'; } else { document.getElementById(boxid).style.display = 'none'; } } </script> <!-- /cn notice js--> <div class="bar_float2"> <a onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');" style="cursor: pointer;" id='c3z_bar_12' title="Thông báo!"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a></div><div class="bar_float2"><a id='c3z_bar_13' title="Bài viết mới nhất!" href="/search.forum?search_id=activetopics"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a> </div><div class="bar_float2"><a id='c3z_bar_16' title="Chỉnh sửa thông tin cá nhân!" href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=informations"><img src="http://illiweb.com/fa/pbucket.gif" width="16" height="16" border="0" /></a> </div> </div> <!-- cn notice box--> <style> .c3z_notice_box { background: #ffffff; border: 1px solid #b5b5b5;} .c3z_notice_box_head { background: #E7DFE7; color: #000000; border: 1px solid #ffffff; padding: 4px;} </style> <div class="c3z_notice_box" id="cn_notice_box" style="display: none; position: fixed; bottom: 24px; right: 20px; width: 210px;"> <div class="c3z_notice_box_head"> <span class="ntmin" style="float: right; cursor: pointer; padding-top: 4px" onclick="cn_toggle_box('cn_notice_box');"> </span> <span class="smallfont"><font size="1"><b>• Thông báo</b></font></span> </div> <div style="padding: 4px; border: 0px solid #E7DFE7;" width="200"> <span class="smallfont"> <font size="1"> <b>• Forumotion</b> <a href="/forum-f34/">• Forumotion Skin</a><br> <a href="/forum-f57/">• Skin Gallery</a><br> <a href="/forum-f27/">• Tips - Mods - Code</a><br> <a href="/forum-f29/">• Q & A</a><br> </font> </span> </div> </div> <!-- /cn notice box--> <!-- c3z Facebook BAR -->

Ký tên:
Gemini Photo là nơi cung cấp gói dịch vụ chụp ảnh thời trang, chụp ảnh giá rẻ, chụp ảnh ngoài trời, chụp ảnh cưới,chụp ảnh bé yêu ... dành cho cộng đồng đặc biệt là giới trẻ

Add: 37/144 Ngô Gia Tự - Long Biên - Hà Nội
SĐT: 0166 623 5623
Map: tinyurl.com/map-geminiphoto
Báo giá: tinyurl.com/geminiphoto-baogia

Các bạn có thể coi thêm tại đây:
facebook.com/GeminiPhotoStudio
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum