TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11
Bạn hãy đăng ký làm thành viên để có thể xem các thông tin trong lớp và viết bài trong diễn đàn.

Không những thế, sau khi đăng ký bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ của diễn đàn nhiều hơn.
Change background image
TIN HỌC ỨNG DỤNG 2 - K11

Khoa CNTT - ĐH Công nghiệp Hà Nội


Go downMessage [Page 1 of 1]

© FMvi.vn

on 10/9/2010, 12:26
avatar
avatar

Member

Bé C«ng TH¦¥NG
Tr­êng §HCn Hµ Néi

PhiÕu ghi ®iÓm tæng kÕt häc phÇn
(Dïng cho ®µo t¹o tÝn chØ)
Học phần: Tiếng Anh 2 Líp độc lập :Tin 1.2 09021304521124c LÇn thi:1
Khãa : 11.... Häc kú : 2.... N¨m häc : 2009-2010

TT M• sè SV Hä vµ tªn §iÓm TB kiÓm tra §iÓm thi kÕt thóc häc phÇn §iÓm häc phÇn (thang ®iÓm 10) §iÓm häc phÇn (thang ®iÓm ch÷) Ghi chó
1 1131060050 Phạm Hồng Cẩm 6,6 5 5,5 C
2 1131060113 Nguyễn Thị Cúc 7,2 5 5,7 C
3 1131060150 Bùi Mạnh Cường 7,0 5 5,7 C
4 1131060073 Lê Văn Đạt 7,0 6 6,3 C
5 1131060164 Nguyễn Tiến Đạt 5,0 6 5,7 C
6 1131060027 Hoàng Văn Điệp 7,8 5 5,9 C
7 1131060010 Lê Trung Đức 6,2 5 5,4 D
8 1131060128 Nguyễn Việt Đức 7,0 7 7,0 B
9 1131060028 Phạm Trung Dũng 7,4 7 7,1 B
10 1131060061 Phạm Văn Dương 8,2 6 6,7 C
11 1131060143 Đặng Thị Hà 5,0 4 4,3 D
12 1131060158 Đặng Xuân Hạnh 8,0 5 6,0 C
13 1131060004 Vũ Đức Hậu 6,8 5 5,6 C
14 1131060031 Hoàng Văn Huấn 5,8 3 3,9 F Không đạt
15 1131060074 Phạm Mạnh Hùng 7,0 6 6,3 C
16 1131060213 Nguyễn Tiến Huy 6,0 4 4,7 D
17 1131060116 Lưu Thị Huyền 7,6 6 6,5 C
18 1131060035 Hoàng Văn Khớ 6,2 0 2,1 F Không đạt
19 1131060230 Lê Trung Kiên 7,2 5 5,7 C
20 1131060182 Lê Huy Lân 7,0 3 4,3 D
21 1131060152 Bùi Ngọc Liên 7,0 5 5,7 C
22 1131060088 Trần Quang Lượng 8,0 6 6,7 C
23 1131060105 Đặng Văn Mạnh 7,0 4 5,0 D
24 1131060115 Phan Thế Minh 7,0 5 5,7 C
25 1131020139 Nguyễn Văn Nên 6,0 3 4,0 D
26 1131060136 Đoàn Hải Ninh 6,0 6 6,0 C
27 1131060109 Nguyễn Gia Oai 6,8 4 4,9 D
28 1131060131 Bùi Đức Phong 8,2 7 7,4 B
29 1131060168 Trần Thị Phượng 7,6 5 5,9 C
30 1131060095 Phan Văn Quân 7,6 4 5,2 D
31 1131060141 Nguyễn Thái Sơn 7,6 4 5,2 D
32 1131060253 Nguyễn Văn Sơn 7,2 5 5,7 C
33 1131060091 Nguyễn Huy Tân 9,5 8 8,5 A
34 1131060046 Lê Minh Thành 6,6 0 2,2 F Không đạt
35 1131060240 Lê Văn Thành 8,5 8 8,2 B
36 1131060176 Phạm Minh Thành 7,0 5 5,7 C
37 1131060072 Phạm Văn Thành 6,8 3 4,3 D
38 1131060042 Thạc Quang Thịnh 6,0 5 5,3 D
39 1131060060 Hoàng Văn Thụ 5,0 1 2,3 F Không đạt
40 1131060153 Hoàng Công Thuận 7,2 4 5,1 D
41 1131060003 Bùi Thị Trang 7,5 6 6,5 C
42 1131060297 Nguyễn Huyền Trang 6,6 4 4,9 D
43 1131060096 Nguyễn Văn Trọng 8,4 6 6,8 C
44 1131060021 Nguyễn Nhật Tú 9,2 0 3,1 F Không đạt
45 1131060165 Nguyễn Thành Tuân 5,6 4 4,5 D
46 1131060146 Hoàng Minh Tước 7,4 5 5,8 C
47 1131060180 Lý Bá Tưởng 7,4 6 6,5 C


Ghi chó: - PhiÕu ghi ®iÓm nµy dïng ®Ó ghi ®iÓm thi kÕt thóc häc phÇn, ®iÓm tæng kÕt häc phÇn cña c¸c tr×nh ®é ®µo t¹o theo tÝn chÝ.
- Ghi m• sè HS-SV ®Çy ®ñ.
KÕt qu¶ : - Sè SV cã ®iÓm I :(chØ ghi ®èi víi phiÕu ghi ®iÓm HP lÇn 1)......... - Sè SV ®iÒu chØnh §iÓm TB :(chØ ghi ®èi víi phiÕu ghi ®iÓm HP lÇn 2)
- Sè SV ®¹t lo¹i Giái (A: 8,5 – 10) : …………… Tû lÖ : %
- Sè SV ®¹t lo¹i Kh¸ (B: 7,0 – 8,4) :…………… Tû lÖ : %
- Sè SV ®¹t lo¹i TB (C: 5,5 – 6,9) :………… Tû lÖ : %
- Sè SV ®¹t lo¹i TBY(D: 4,0 – 5,4) :………… Tû lÖ : %
- Sè SV ®¹t lo¹i KÐm (F: 0 – 3,9) : …………… Tû lÖ : %
Ngµy………. th¸ng …….. n¨m ………...
Gi¸o viªn bé m«n
(Ký vµ ghi râ hä vµ tªn)
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà BuiLien
Trả lời nhanh
on 10/9/2010, 13:13
avatar
avatar

Admin

lớp mình vào lớp này học đông kinh
View user profile http://my.opera.com/anhlavip12a4/blog/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MinhTuan
Trả lời nhanh
on 10/9/2010, 18:00
avatar
avatar

V.I.P

thật vãi hàn ke ke
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà TaiChat
Trả lời nhanh
on 10/9/2010, 20:49
avatar
avatar

Member

ông Khớ thế mà không đạt a`
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà LêHưởng
Trả lời nhanh
on 11/9/2010, 09:11
avatar
avatar

Member

Vãi Điểm D chán vãi
View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Anh Quân
Trả lời nhanh
on 11/9/2010, 15:31
avatar
avatar

Member

View user profile

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà phamichnam
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Back to topMessage [Page 1 of 1]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    You cannot reply to topics in this forum